Kkm Mpic Bincang Isu Khasiat Minyak SawitKeterangan eBook
Producer Mac OS X 10.10.5 Quartz PDFContext
CreationDate 2015-09-08T02:49:17+00:00
ModDate 2015-09-08T02:49:17+00:00
Pages 11 Page
Ukuran File 7,060 KB
Dibuka 61 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:55 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

KKM, MPIC bincang isukhasiat minyak sawit»Dialogperingkat globalsebar penemuansaintifik perludiadakanDatuk Seri S Subramaniam dan Datuk Amar Douglas Uggah Embas mendengar penerangan daripada Datuk Dr Choo YuenMayketika melawat Galeri Sawit sempena kunjungan ke Ibu Pejabat MPOB. Turut kelihatan Dato’Ar. Wan Mohammad Khair-il AnuarWan Ahmad dan Datuk Dr Lokman Hakim Sulaiman.Kerajaan sediainsentif untukp ekebunkecil komoditiOleh Muhammad Asyraf Hussindan Noor Asmawati Abdul Samadasyrafhussin@mp ob.gov.mywatie@mp ob.gov.mySe r i a n : Kerajaan akan terus membantupekebun kecil meningkatkan pendapatanmelalui penyediaan pelbagai inisiatif danbantuan kepada pekebun kecil sawit, lada,koko dan komoditi lain yang disalurkanmelalui Kementerian Perusahaan Perlada-ngan dan Komoditi (MPIC) serta agensi-agensi di bawah kementerian itu.Menteri Perusahaan Perladangan dan Ko-moditi, Datuk Amar Douglas Uggah Embasberkata, pada masa ini harga komoditiberdepan dengan keadaan turun naik har-ga di mana ia bergantung kepada per-mintaan dan penawaran pasaran dunia.Teks ucapan beliau dibaca oleh TimbalanKetua Setiausaha MPIC, Datuk M. Naga-rajan pada majlis perasmian SeminarTransformasi Pekebun Kecil Sarawak yangdiadakan di sini, baru-baru ini.Katanya, apabila harga komoditi jatuh,pendapatan pekebun kecil akan turut ter-jejas.Manfaat bantuan kerajaan“Justeru, saya harap pekebun kecil dapatmenggunakan inisiatif dan bantuan yangdisediakan kerajaan bagi meningkatkanp endapatan.“Langkah ini juga pada jangka masa pan-jang akan mengukuhkan peranan sektorpekebun kecil dalam pembangunan indus-tri komoditi negara.Katanya, bagi pekebun kecil sawit, ke-rajaan menyediakan skim Tanam SemulaSawit Pekebun Kecil (TSSPK) dan TanamBaharu Sawit Pekebun Kecil (TBSPK) bagimembantu pekebun kecil yang berminatuntuk menanam semula atau mengusa-hakan tanaman sawit.“Bantuan disediakan dalam bentuk inputpertanian seperti penyediaan tapak, anakbenih, baja dan sebagainya.Katanya lagi, pekebun kecil sawit yangmenanam sendiri tanpa bantuan TSSPKatau TBSPK atau tanpa bantuan dari mana-mana agensi kerajaan, Lembaga MinyakSawit Malaysia (MPOB) turut menyalurkanSkim Bantuan Baja Pekebun Kecil (SBBPK)berjumlah RM3,000 sehektar dan dikhas-kan untuk tanaman sawit yang ditanamselepas tahun 2013.Beliau turut menyarankan agar pekebunkecil tidak bergantung kepada satu jenistanaman sahaja serta mempelbagaikan ta-naman bagi menambah pendapatan.“Ia juga untuk memastikan pendapatanpekebun kecil tidak terjejas ketika meng-hadapi krisis kejatuhan harga komoditi”,ka t a nya .Oleh Dr Kanga RaniSe l va d u raykrani@mp ob.gov.myBangiIsu berkaitan kebaikan dankhasiat pemakanan minyaksawit untuk kesihatan ma-nusia terutama di peringkat glo-bal menjadi topik utama yangdibincangkan dalam pertemu-an di antara Menteri Kesihatan,Datuk Seri S Subramaniam de-ngan Menteri Perusahaan Per-ladangan dan Komoditi, DatukAmar Douglas Uggah Embas diIbu Pejabat Lembaga MinyakSawit Malaysia (MPOB) di sini,baru-baru ini.Sesi perbincangan itu turutdihadiri oleh Pengerusi MPOB,D a to ’Ar. Wan MohammadKhair-il Anuar Wan Ahmad; Ke-tua Setiausaha Kementerian Ke-sihatan Malaysia (KKM), DatukDr. Chen Chaw Min; TimbalanKetua Setiausaha KementerianPerusahaan Perladangan danKomoditi (MPIC), Datuk M. Na-garajan dan Zainal Azman AbuSeman; Ketua Pengarah MPOB,Datuk Dr Choo Yuen May danTimbalan Ketua Pengarah Ke-sihatan, Datuk Dr Lokman Ha-kim Sulaiman serta pegawai ka-nan kedua-dua kementerian,MPOB dan wakil Majlis Mi nya kSawit Malaysia (MPOC).Datuk Seri S Subramaniamberkata, isu mengenai kebai-kan minyak sawit ini dikete-ngahkan semasa persidangandengan pihak World Health Or-ganisation (WHO).Beliau menekankan kepen-tingan sesi ini bagi menyam-paikan penemuan saintifikyang baru mengenai kebaikanminyak sawit untuk kesihatanmanusia terutama di pering-kat antarabangsa.Justeru, beliau mencadang-kan satu sesi dialog peringkatglobal diadakan untuk minyaksawit dengan kerjasama dansokongan WHO bagi memberipenerangan dan menyampai-kan maklumat kepada pihaktertentu di peringkat antara-bangsa.Perbincangan dengan KKMDatuk Amar Douglas UggahEmbas turut bersetuju untukmelaksanakan sesi dialog di pe-ringkat global di samping me-ngadakan lebih banyak sesiperbincangan dengan KKM.“Sesi perbincangan seumpa-ma ini memainkan perananpenting untuk mempromosi-kan kebaikan minyak sawit disamping menyokong perkem-bangan industri minyak sawitM a l ays i a .Sesi perbincangan di antarakedua-dua kementerian diada-kan untuk menyampaikanmaklumat mengenai isu ter-kini mengenai minyak sawitterutama dari segi pemakananserta usaha MPOB dalam me-nangani isu berkenaan.Datuk Dr Choo Yuen Maymenyampaikan taklimat me-ngenai sejarah kempen anti-minyak sawit sejak tahun 1980an dan bagaimana MPOB yangketika itu dikenali sebagai Ins-titut Penyelidikan Minyak Sa-wit Malaysia (PORIM) berjayamengatasi kempen anti-mi-nyak sawit pada masa itu.Beliau turut menerangkanisu-isu semasa yang sedang di-hadapi di setengah-setengahnegara seperti di Perancis, Bel-gium, Itali, Amerika Syarikatdan Australia serta usahaMPOB dalam menangani isub erkenaan.Sementara itu, Prof. Emeri-tus Tan Sri Datuk Dr AugustineS H Ong selaku Pengerusi PanelPenasihat Antarabangsa Pe-makanan MPOB menjelaskan,minyak sawit mempunyai ke-san yang serupa dengan mi-nyak zaitun ke atas paras ko-lesterol mengikut beberapa ka-jian klinikal yang dijalankan diseluruh dunia.Beliau juga menekankan,khasiat pemakanan minyak sa-wit sudah jelas terbukti de-ngan penemuan saintifik yangkukuh dan patut digunakanuntuk mempromosi minyaksawit Malaysia.Lihat Muka 2

Menteri MPIC lawatUnited Plantation BhdOleh Dr Meilina Ong Abdullahmeilina@mp ob.gov.myTeluk IntanMenteri Perusahaan Perla-dangan dan Komoditi,Datuk Amar Douglas Ug-gah Embas mengadakan lawatanke United Plantations Berhad(UPB) di sini, baru-baru ini.Lawatan itu bertujuan menja-linkan kerjasama lebih erat an-tara pihak industri dengan pihakKementerian Perusahaan Perla-dangan dan Komoditi (MPIC) ser-ta agensi di bawah kementerianitu.Lawatan Datuk Amar DouglasUggah Embas diiringi Ketua Pe-ngarah MPOB, Datuk Dr ChooYuen May serta pegawai kanankementerian dan MPOB.Pengerusi United Plantations,Dato' Carl Bek-Nielsen memberitaklimat berkaitan asal usul UPByang amat menarik.Beliau turut menjelaskan pe-nekanan dan komitmen UPB da-lam menyumbang kepada komu-niti melalui usaha tanggungja-wab sosial korporat secaramewujudkan nilai bersama (Cre-ating Shared Value-CSV).Dalam usaha menangani ele-men negatif terhadap industri sa-wit berkait isu kemampanan,UPB Indonesia telah menjalinkanusaha sama dengan CopenhagenZoo di mana tanah diketepikanuntuk pemuliharaan bagi meng-galakkan biodiversiti dan per-kembangan hidupan liar.Delegasi MPIC dan MPOB turutmelawat pameran UPB berkaitanpenyelidikan yang dijalankan di ste-sen penyelidikannya di Teluk Intan.Selain pakar dalam bidang bia-kbaka dan kultur tisu sawit, UPBjuga menghasilkan pelbagai va-riasi pisang secara mikropropa-gasi dan baka kelapa yang ber-mutu tinggi yang dipasarkan olehJabatan Pertanian.UPB adalah satu entiti yangmampan dan berdikari. Kawasanladang disediakan dengan peru-mahan pekerja dilengkapi kemu-dahan asas seperti sekolah, klinik,kedai runcit, tempat beribadatdan bakeri. Bakeri Bernam adalahtempat persinggahan untuk me-reka yang sukakan pastri Danish.Pengurusan sistematikUPB amat terkenal dengan peng-urusannya yang sistematik danmampan dari segi perladangandan pengilangan sawit. Pengha-silan bahan bakar yang meng-gunakan bahan bukan makananseperti biojisim sawit dan biogasmenjamin bekalan bahan bakaralternatif untuk pengilangan danpenapisan sawit.Semasa lawatan, Dato' Carl Bek-Nielsen turut memperkenalkanpenggunaan ‘leopard cat’sebagaisatu cara kawalan biologi untukmengawal populasi tikus.Pengawal Penyelidikan UPB, HoSui Ming, turut menghuraikanlangkah diambil oleh syarikatberkenaan dalam menangani ma-salah serangan serangga pero-sak.Kongsi maklumatSementara itu, Pengarah Penye-lidikan UPB, Dr Xaviar Arulan-doo, turut berkongsi maklumatmengenai penggunaan kaedah‘multipleway cross’b erbanding‘two way cross’dalam strategibiakbaka UPB yang dapat mem-beri penambahan hasil buah tan-dan segar sebanyak 2 tan sehektarsetahun (penambahan hasil mi-nyak 1.7 t/ha/tahun).Baka tanaman sawit generasisekarang memberi hasil penge-luaran minyak 6.2 tan sehektarsetahun berbanding tanaman ge-nerasi terdahulu yang memberihasilan 5.6 tan sehektar setahun.Dijangka dengan penggunaanbaka terbaru yang masih dalampercubaan, hasil UPB dapat di-pertingkatkan ke 7 hingga 8 tansehektar setahun.Lawatan itu turut menyaksikanpenggunaan alat pemotong hasilciptaan MPOB iaitu CANTAS yangmampu mengurangkan kos te-naga pekerja.Sektor komoditi terus dibangunkan“Sektor komoditi yang merang-kumi tanaman sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf me-rupakan penyumbang utama ke-pada pembangunan sektor per-tanian negara.Katanya, sektor ini terus diberikeutamaan untuk dibangunkanmemandangkan ia mempunyaipotensi yang besar dan sumba-ngannya kepada pembangunann e g a ra .Tingkat pendapatan“Sektor ini jugatelahbanyakmembantu meningkatkan pen-dapatan dan seterusnya taraf hi-dup rakyat terutamanya kepadapenduduk di kawasan luar ban-dar”, katanya.Majlis perasmian SeminarTransformasi Pekebun Kecil di-rasmikan oleh Menteri Pemba-ngunan Infrastruktur dan Perhu-bungan Sarawak, Dato’Sri Mic-hael Manyin Jawong.Program yang dihadiri lebih300 pekebun kecil turut dime-riahkan dengan pameran agensidi bawah MPIC termasuk MPOB.»Syarikat kongsimaklumatp engurusansistematikp erladangan,p engilangansawitDari muka 12Datuk Amar Douglas Uggah Embas dan Datuk Dr Choo Yuen Maymendengar penerangan mengenai pelbagai jenis baka sawitketika lawatan ke UPB. Turut kelihatan Dato’Carl Bek-Nielsen.Temp ohmasa ini merupakan tempoh yang mencabar bagiMalaysia. Keadaan ekonomi dunia yang kurang baik, kadar nilaiRinggit Malaysia yang menyusut berbanding Dollar Amerika,dan kejatuhan harga petroleum turut menjejaskan sektor mi-nyak sawit negara terutamanya kejatuhan harga minyak sawit.Kerajaan dan industri sawit negara mesti bersama-sama me-nilai, merancang, merangka strategi dan melaksanakan inisiatifuntuk jangka pendek, sederhana dan panjang demi menghadapicabaran ini.Bagi jangka masa panjang, penyelidikandan pembangunan (R&D) adalah pentinguntuk meningkatkan produktiviti, me-ningkatkan tambah nilai produk sawit dankemampanan demi kesejahteraan indus-tri sawit negara.MPOB International Palm Oil Congress(PIPOC) 2015 yang akan berlangsung diPusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC)pada 6 –8 Oktober 2015 menyediakanlandasan terbaik untuk berinteraksi danberbincang mengenai inovasi, cabarandan perkembangan terkini industri sawit.Pada PIPOC 2013, lebih 7,000 peserta danpelawat perdagangan dari 50 buah negaratelah mengunjungi kongres anjuran MPOBini yang diadakan dua tahun sekali danmerupakan kongres minyak sawit terbe-sar di dunia.Sesi Pleno akan menampilkan enamkertas oleh pakar-pakar industri sawit. Ia akan membincangkanisu-isu kemampanan, genom sawit, oleokimia, kesihatan, eko-nomi dan biobahan api serta harga minyak sawit. Evening Forumdengan tema Kongres PIPOC 2015 Oil Palm: Powering the World,Sustaining the Future juga akan diadakan pada hari pertamaPIPOC 2015 dan melibatkan lima pakar industri sawit yang akanmemberi fokus kepada impak perubahan global terhadap in-dustri sawit. Forum ini dijangka dapat menjana idea baru untukdiguna pakai bagi pembangunan mampan industri sawit.Persidangan Agriculture, Biotechnology and Sustainability mem-beri fokus untuk meningkatkan produktiviti dan memeliharabiodiversiti bagi menjamin pembangunan industri sawit negarasecara mampan. 25 kertas kerja lisan akan membincangkan antaralain, pengurusan perosak, pembiakan hibrid, aplikasi teknologibioinformatik, pensijilan mampan, jejak air dan usaha-usaha dalampemuliharaan yang telah dilaksanakan oleh industri sawit.Dalam Persidangan Chemistry, Processing Technology andBioenergy, 25 kertas kerja akan membincangkan teknologi-tek-nologi baru pemprosesan pertengahan dan hiliran sawit te-rutamanya dalam meningkatkan kualiti minyak sawit dan ak-tiviti tambah nilai. Persidangan ini juga membincangkan per-sekitaran dan kemampanan industri sawit dari aspekpengurangan pelepasan gas rumah hijau melalui program biogasdan biodiesel serta penggunaan biojisim sawit.Persidangan Food, Health and Nutrition pula menjurus kepadakegunaan minyak sawit dalam makanan termasuk hasil-hasilpenyelidikan terbaru mengenai minyak sawit, pembangunanproduk sawit inovatif, fitonutrien sawit dan potensinya untukkesihatan yang akan dibentangkan dalam 22 kertas kerja lisan. Disamping itu, satu Nutrition Forum bertajuk Palm Oil and Health:Healthy Living with Palm Oil akan diadakan yang melibatkanpenceramah antarabangsa yang terkenal.Persidangan Oleo and Specialty Chemicals dengan 17 kertaskerja lisan akan membincangkan topik-topik mengenai kemam-panan oleokimia dan cabaran serta peluang dalam memba-ngunkan industri oleokimia, perkembangan terkini dalam pem-bangunan produk-produk baru yang mesra alam untuk peng-guna serta perkembangan teknologi moden.Persidangan Global Economics and Marketing pula memberi tum-puan utama kepada kepentingan minyak sawit dalam sektor minyakdan lemak dunia, daya saing industri sawit negara, cabaran-cabarandalam keadaan ekonomi dunia sekarang, serta prospek perniagaandan pasaran industri sawit negara menerusi 15 kertas kerja lisan.Selain kertas kerja lisan, lebih 200 kertas poster akan di-bentangkan di PIPOC 2015 dalam kelima-lima persidangan ter-sebut. Di samping itu, pameran perdagangan yang melibatkanlebih 315 gerai pameran juga akan berlangsung serentak denganPIPOC 2015 yang merupakan saluran terbaik untuk mewujudkanrangkaian perniagaan serta mempromosi produk-produk danperkhidmatan berkaitan industri sawit.PIPOC 2015 akan memberi peluang kepada para peserta untukmendapatkan maklumat terkini pembangunan industri sawitnegara dalam bidang masing-masing. Semua pihak yang terlibatdalam industri sawit adalah dijemput menyertai PIPOC 2015.Maklumat terperinci boleh diperoleh di laman sesawanghttp://www.mp ob.gov.my

Permintaan minyak sawitdi Filipina meningkatMPOB meriahkanpameran KMJ 2015»Sentiasacari langkahuntungkanpenggiat industriDatuk Dr ChooYuen Maym e n e ra n g ka nmengenaibiodiesel sawitkepada YAMTunku AbdulRahman IbniSultan Ibrahimdan YAM TunkuAbu Bakar ImanIbni SultanIbrahim yangmelawatpameran MPOB.3Usaha tingkat harga sawit diteruskanDatuk Amar Douglas Uggah Embas menyampaikan bantuan baja kepada pekebun kecil sawit semp enamajlis perasmian Pesta Ikan Buntal.Oleh Fadzil Ghazaliafadzilg@mp ob.gov.mySa r i b a sMenteri Perusahaan Perla-dangan dan Komoditi,Datuk Amar Douglas Ug-gah Embas berkata kerajaan sen-tiasa mencari langkah untukmenstabilkan harga sawit padaparas menguntungkan untukpenggiat industri, terutamanyapekebun kecil.Beliau berkata kerajaan sedarbahawa harga sawit telah menu-run dan ini telah mengurangkanpulangan yang boleh diperoleholeh pekebun kecil apabila men-jual buah tandan segar (BTS).“Keadaan ini boleh dikawal ke-rana penurunan harga disebab-kan oleh permintaan. Kita perlutingkatkan permintaan untuknaikkan harga,”kata beliau ketikamenutup Pesta Ikan Buntal 2015di Kampung Mangut di sini padaAhad lalu.Datuk Amar Douglas UggahEmbas juga berkata Malaysia te-lah mengadakan satu mesyuaratdengan Indonesia baru-baru iniuntuk meneroka langkah baharubagi meningkatkan lagi kerjasa-ma dalam industri sawit.“Mesyuarat ini membincang-kan mengenai potensi kerjasa-ma antara Malaysia dan Indo-nesia dalam membantu peke-bun kecil menghadapi cabarang l o b a l ,”ka t a nya .Galak jadi ahli koperasiDatuk Amar Douglas Uggah Em-bas juga menyeru pekebun kecildi kawasan Saribas menubuhkandan menjadi ahli koperasi sawitsebagai usaha untuk meningkat-kan lagi sumber pendapatan ma-sing-masing.“Pekebun kecil menganggotaikoperasi mendapat manfaat me-lalui pembelian input pertaniansecara pukal dan menjual buahtandan segar dengan harga lebihtinggi tanpa melalui orang te-n g a h ,”ka t a nya .Beliau berkata, Koperasi Pena-nam Sawit Mampan Saratok telahmembuktikan kaedah berurusniaga melalui koperasi memberimanfaat besar kepada ahli-ahli-nya .“Apabila menyertai koperasi,pekebun kecil boleh menjual te-rus buah sawit mereka ke kilangterutama mereka yang tidakmempunyai kemudahan peng-angkutan seperti lori dan seba-g a i nya ,”tambah beliau.Mengenai Pesta Ikan Buntal2015, Datuk Amar Douglas UggahEmbas berkata, ikan buntal bolehdijadikan makanan eksotik dan se-terusnya menjadi sumber ekonomibaharu penduduk tempatan.“Penganjuran Pesta Ikan Bun-tal berjaya mempromosi ikanbuntal dan Kampung Mangut,malah secara tidak langsung me-ngetengahkan bahagian Betongkepada umum hasil produk ter-s e b u t ,”tambah beliau.Oleh HisamuddinMohamad Aspardan Dr MiskandarMat Sahrihispar@mp ob.gov.my,miskand@mp ob.gov.myManila: Permintaan terha-dap minyak sawit dan le-mak di Filipina akan terusmeningkat sejajar denganpertambahan pendudukdan perkembangan ekono-mi negara itu.Menteri Perusahaan Per-ladangan dan Komoditi,Datuk Amar Douglas UggahEmbas berkata demikiandalam ucapan perasmianProgram Pameran dan Se-minar Minyak Sawit Malay-sia-Filipina (POTS Filipina)yang disampaikan oleh Pe-ngerusi Lembaga MinyakSawit Malaysia (MPOB), Da-to ’Ar Wan MohammadKhair-il Anuar Wan Ahmad,di sini baru-baru ini.Katanya, minyak sawitMalaysia adalah jawapanterbaik bagi memenuhi per-mintaan minyak dan lemakFilipina. Filipina mempu-nyai bilangan penduduk se-ramai 100 juta yang manasebahagian besarnya adalahdaripada golongan muda.Katanya, situasi itu me-nyediakan momentum te-naga yang menyumbang ke-pada kemajuan produktivi-ti dan ekonomi negara yangakhirnya menyumbang ke-pada peningkatan penggu-naan minyak dan lemak.“Minyak sawit Malaysiamerupakan alternatif ter-baik dan sangat ekonomikdalam memenuhi keperlu-an minyak dan lemak Fi-lipina, terutamanya apabi-la pengeluaran minyak ke-lapa terjejas akibat taufanyang melanda kawasan pe-nanaman kelapa di Filipinapada 2013,”ka t a nya .Industri makananKatanya, Malaysia mengeks-port sekitar 494,000 tan mi-nyak sawit ke Filipina pada2014, di mana 434,000 tandaripadanya adalah minyaksawit yang banyak diguna-kan dalam sektor makanankhususnya minyak masakuntuk kegunaan industrimakanan dan isi rumah.“Lain-lain produk sawitMalaysia yang dieksport keFilipina adalah minyak isi-rung sawit, produk oleoki-mia dan produk-produk si-ap berasaskan sawit sepertilelemak sayuran dan ma-r j e r i n ,”ka t a nya .Oleh MuhammadAsyraf Hussinasyrafhussin@mp ob.gov.myJohorLembaga Minyak Sa-wit Malaysia (MPOB) turutmemeriahkan ProgramKembara Mahkota Johor2015 (KMJ 2015) yang ber-langsung di dua daerah ia-itu di Muar dan Kluang disini, baru-baru ini.KMJ 2015 adalah prog-ram yang menyaksikan Sul-tan Johor, DYMM Sultan Ib-rahim ibni Sultan Iskandarberkenan menjelajah ke se-rata pelusuk negeri Johorberlangsung pada 10 hing-ga 13 Ogos lalu.Sempena KMJ 2015,MPOB dijemput untuk me-ngadakan pameran di Da-taran Kampung Pt. Tengah,Air Hitam, Muar dan di Pe-rumahan Kilang SawitPPNJ, Kahang, Kluang, Jo-hor. Selain MPOB, pameransempena KMJ turut disertaipelbagai agensi dan jabatankerajaan lain di negeri Jo-h o r.Di Muar, Ketua PengarahMPOB, Datuk Dr Choo YuenMay turut menerangkanmengenai teknologi danproduk berasaskan sawitkepada Tunku Panglima Jo-hor, YAM Tunku Abdul Rah-man Sultan Ibrahim danTunku Putera Johor, YAMTunku Abu Bakar SultanIbrahim yang melawat kepameran MPOB.Salur maklumatPameran seumpama iniadalah antara inisiatif baikbagi menyalurkan maklu-mat berkaitan industri sa-wit kepada masyarakatumum serta meningkat-kan kesedaran mengenaikepentingan tanaman ko-moditi utama negara sertaproduk-produk berasaskansawit yang Berjaya dihasil-kan melalui penyelidikandan pembangunan olehM P O B.Selain sebagai platformbagi meningkatkan penge-tahun mengenai sawit, ma-syarakat umum terutamapenduduk luar bandar ber-peluang mengetahui me-ngenai pelbagai bantuankerajaan yang disalurkanmelalui MPOB bagi mem-bantu golongan pekebunkecil sawit khususnya.Dato’Ar. Wan Mohammad Khair-ilAnuar Wan Ahmad memukulgong sebagai simbolikp erasmianPOTS Filipina 2015.

Forum MPOB -MPOAmajukan industri sawit»Interaksi duahala dimanfaatuntuk tindakansusulanlebih efektif4Oleh Noor Asmawati AbdulSa m a dwatie@mp ob.gov.myBangiForum bagi memajukan in-dustri sawit di antara Lem-baga Minyak Sawit Malaysia(MPOB) dan Persatuan Minyak Sa-wit Malaysia (MPOA) berlangsungdi Ibu Pejabat MPOB, di sini baru-baru ini disertai 60 peserta darikedua-dua pihak.Forum ini adalah platform un-tuk interaksi di antara MPOB danMPOA yang bertujuan mening-katkan hubungan dua hala yangberterusan, di samping bertukarmaklumat dan pandangan me-ngenai industri sawit demi men-jamin kesejahteraan industri sa-wit negara.Pengerusi MPOB, Dato’Ar. WanMohammad Khair-il Anuar WanAhmad ketika merasmikan fo-rum berkenaan berkata, melaluiinteraksi sebegini, MPOB bolehmengambil tindakan susulanyang efektif, selaras dengan ke-hendak industri.Katanya, industri sawit me-mainkan peranan penting dansalah satu penyumbang terbesardalam pertumbuhan ekonomi ne-g a ra .Berkembang dengan pesat“Industri ini telah berkembangdengan pesat dan amat signifikandalam pembangunan sosioeko-nomi negara ini.Katanya, penyelidikan MPOBdalam pelbagai aspek semakinmeningkat maju seperti penye-lidikan dalam bioteknologi danbiak baka yang berjaya mengha-silkan pemetaan genom. Peme-taan genom mewakil peringkatevolusi yang seterusnya dalamprogram pembiakan baka sawit.“Usaha ini b erjaya menghasilkanpelan tindakan yang paling kom-prehensif untuk industri sawit.Katanya, adalah penting indus-tri sawit berkembang sebagai se-buah industri yang mampan yangberlandaskan peraturan-peratu-ran yang ditetapkan bagi men-jamin kesejahteraan alam seki-t a r.Beliau yang juga mempenge-rusikan forum itu berkata, semuapandangan, idea dan cadanganyang dikemukakan akan mem-beri maklum balas yang berhargaterutama untuk kepentingan pe-nyelidikan dan hala tuju industrisawit yang lebih mampan dankomp etitif.Maklum balas isu teknikalForum teknikal turut dihadiri Ke-tua Pengarah MPOB, Datuk DrChoo Yuen May, yang membe-rikan maklum balas terutama ba-gi isu teknikal berkaitan penye-lidikan dan pembangunan yangdibangkitkan oleh MPOA.Pelbagai isu teknikal mengenaiaktiviti huluan dan cabaran yangdihadapi oleh industri sawit te-rutamanya berkaitan penana-man sawit dibincangkan.Antaranya termasuk penam-bahbaikan baka sawit, penyakitGanoderma, biological oxygen de-mand (BOD), penilaian kitaranhayat (LCA) sawit, pelan biose-kuriti sawit, penuai sawit ber-motor (CANTAS), pemetaan ge-nom, teknologi pengurangan pe-lepasan habuk, teknologi sisasifar, penyakit reput pucuk, se-rangan ulat bungkus serta pe-ngurusan dan pemuliharaan ta-nah.Dato’Ar. Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad ketika mempengerusikan Forum MPOB -MPOA. Turutserta Datuk Dr Choo Yuen May dan Dr Ruslan Abdullah daripada MPOA.

5Elemen minyaksawit dalamsilibus sekolahdi MalaysiaOleh Rafizah Mazlanrafizah@mp ob.gov.myIndustri sawit adalah satu sektor pentingdi Malaysia dalam menjana pertumbuhanekonomi negara dan mempertingkatkantaraf kehidupan penduduk luar bandar.Pada tahun 2014, industri minyak sawittelah menjana pendapatan sebanyakRM63.6 billion.Walau bagaimanapun, kesedaran ten-tang kebaikan nutrisi minyak sawit dikalangan orang ramai didapati masih ren-dah.Justeru, satu mesyuarat antara Lem-baga Minyak Sawit (MPOB) dan BahagianPembangunan Kurikulum, KementerianPendidikan Malaysia (KPM) diadakan baru-baru ini.Mesyuarat bertujuan menerapkan lebihbanyak elemen minyak sawit ke dalamsilibus sekolah-sekolah di Malaysia.Jawab tohmahanIa bagi memantapkan tahap pengetahuanpelajar sekolah mengenai kebaikan mi-nyak sawit serta menjawab tomahan pihaktertentu dari luar negara terutama da-ripada badan bukan kerajaan (NGO) ter-hadap industri minyak sawit.Melalui mesyua-rat itu, MPOB ber-peluang memberipenerangan me-ngenai kebaikanpemakanan mi-nyak sawit berda-sarkan penyelidi-kan yang dijalan-kan oleh MPOBserta institusi laindalam dan luar ne-g a ra .Pihak KPM me-nyambut baik ca-dangan MPOB un-tuk menerapkanlebih banyak ele-men minyak sawitdalam kurikulumdan ko-kurikulumsekolah di Malay-sia.Beri pendedahan industri sawitKedua-dua pihak bersetuju bahawa pen-ting bagi pelajar sekolah mendapat pen-dedahan yang lebih mendalam tentangindustri sawit kerana ia adalah komoditipenting negara dan pemahaman ini perludipupuk sejak di bangku sekolah.Pembabitan MPOB dalam aktiviti di pe-ringakat sekolah rendah mahupun me-nengah seperti Karnival KeusahawananSekolah, Hari Keluarga dan Hari Kantinboleh menjadi platfom mempertingkat-kan imej positif terhadap minyak sawit.Sokongan daripada syarikat pengeluarminyak sawit tempatan turut dapat mem-bantu dan memberi impak yang lebih baikterhadap usaha ini.KPM juga menyatakan sokongan danbersedia untuk bekerjasama denganMPOB demi masa depan industri sawitM a l ays i a .MPOB terima kunjungan NASHOleh Mohd Saufi Awangsaufi@mp ob.gov.myBA N G IKetua Pengarah MPOB,Datuk Dr Choo YuenMay menerima kunju-ngan Presiden Persatuan Ke-bangsaan Pekebun-Pekebun Ke-cil Malaysia (NASH), Datuk Alia-sak Ambia di Ibu Pejabat MPOB,Bangi, di sini baru-baru ini.Yang turut hadir, TimbalanPresiden NASH, Mat Ali Musa.Dalam pertemuan itu, DatukDr Choo menyatakan MPOBmemberi perhatian pentingdan sentiasa menyokong usa-ha semua pihak memajukansektor pekebun kecil yang me-ngusahakan tanaman sawitkhususnya bagi meningkatkanproduktiviti dan pendapatan.Galak pertanian mampanSelain bantuan kepada peke-bun kecil, MPOB mengambilinisiatif menubuh Koperasi Pe-nanam Sawit Mampan bagimenggalakkan penyertaan pe-kebun kecil dalam amalan per-tanian mampan.Katanya, sehingga tahun2015, sebanyak 30 buah Kope-rasi Penanam Sawit Mampantelah ditubuhkan di seluruhnegara yang menjalankan urusniaga jual beli buah sawit, jua-lan input pertanian seperti ba-ja, racun dan benih sawit.Datuk Aliasak berkata, usa-ha MPOB menubuhkan Kope-rasi Penanam Sawit Mampanadalah pendekatan yang stra-tegik untuk memperkasakanekonomi penduduk luar ban-dar dan meningkatkan pen-dapatan pekebun kecil.Perbincangan juga melibat-kan permohonan peruntukankerajaan kepada pekebun kecilyang mengusahakan tanam se-mula pokok sawit tua, permo-honan lesen bagi menjalankanurus niaga buah sawit dan ki-lang sawit.»Rangka pelanstrategik tingkathasil, ekonomipekebun kecilDatuk Dr Choo Yuen May ketika menyampaikan taklimat kepada delegasi NASH.Damrong Kraikruan menandatangani buku pelawatketikamelawat Galeri Sawit MPOB.Pihak KPMmenyambutbaik cadanganMPOB untukm e n e ra p ka nlebih banyakelemenminyak sawitdalamkurikulum danko -kurikulumsekolah diM a l a ys i a”PIPOC 2015 kumpulpenggiat minyaksawit dan lemak duniaOleh Nurhajar Mariam WanJaafar nurhajar@mpob.gov.myBangi:Duta Thailand ke Malay-sia, Damrong Kraikruan serta de-legasi mengadakan kunjungan keIbu Pejabat Lembaga Minyak Sa-wit (MPOB) di sini, baru-baruini.Kunjungan singkat itu bertu-juan mendapatkan pendedahanberkenaan industri sawit di Ma-laysia selain mempelajari sektorhuluan dan hiliran sawit yangdibangunkan oleh MPOB.Damrong mengakui kedudu-kan Malaysia yang jauh lebihmaju berbanding Thailand dalamaspek pengeluaran dan teknologidalam industri sawit.Justeru, beliau berkata banyakperkara boleh dipelajari daripadaMPOB bagi memajukan industrisawit di Thailand.Beliau turut mengharapkan ko-laborasi daripada MPOB dalamperkongsian idea dan amalanbaik yang dipraktikkan bermuladaripada sektor perladangan, se-hingga pengeluaran produk sa-wit.Thailand turut menjadi negaraberpotensi untuk mengimportminyak sawit Malaysia dalamkuantiti besar ekoran hasil mi-nyak sawit negara itu banyak di-gunakan dalam penghasilan ba-han api biodiesel, sekaligus me-nyebabkan stok bagi tujuanpemakanan terhad.Ko n g res Minyak Sawit An-tarabangsa dan Pameran(PIPOC 2015) anjuran Lem-baga Minyak Sawit Malysia(MPOB) akan berlangsungdari 6 hingga 8 Oktober2015 di Pusat KonvensyenKuala Lumpur (KLCC) danadalah perhimpunan ter-besar penggiat dalam in-dustri minyak dan lemak.Acara perdana yang ber-temakan ‘Palm Oil: Powe-ring the World, Sustainingthe Future’menye diakanplatform untuk perbinca-ngan dan perkongsian mak-lumat berkaitan isu semasadalam industri sawit.Tarik 8,000 pelawatAcara ini dijangka menariklebih 8,000 peserta dan pe-lawat perdagangan terdiripemain industri minyakdan lemak dunia termasukpenyelidik, pembuat dasar,pengilang, peniaga dan pe-n ge l u a r.PIPOC 2015 memaparkanlima persidangan serentak,iaitu Agrikultur, Biotekno-logi dan Kemampanan; Ki-mia, Teknologi Pemprose-san dan Tenaga Bio; Oleodan Kimia Khusus; Ekono-mi Global dan Pemasaran;dan Makanan, Kesihatandan Pemakanan.MPOB turut menganjur-kan forum mengenai isusemasa, pameran denganlebih 300 penyertaan mem-pamerkan teknologi terba-haru, lawatan teknikal dankejohanan golf.Peluang luaskanra n g ka i a nPIPOC 2015 adalah acarayang tidak boleh dilepaskanbagi mendapatkan perkem-bangan terkini serta ber-peluang meluaskan rangka-ian serta hubungan dalamindustri minyak dan lemakdunia.PIPOC adalah persida-ngan dwi tahunan industriminyak dan lemak antara-bangsa yang memberi tum-puan kepada isu semasa da-lam industri sawit. PIPOC2013 berjaya menarik pe-nyertaan lebih 7,000 peser-ta dan pelawat perdaga-ngan dari 50 negara.Peranan utamanya ada-lah bagi meningkatkan ke-sejahteraan industri, men-dukung wawasan, menye-diakan kepimpinan danpelbagai sokongan bagipembangunan industri sa-wit yang mempunyai nilaitambah, mampan dan ber-daya saing pada peringkatglobal.Duta Thailandkunjungi MPOB

"! !# "# ! !#! \;M\7M\\\M\M\\eM\\M7\$\\\M;\ \;!7\e\;\;M7;cMM\\Ae;;7;;;M\7l7\eM7\\$A;;7\;7MM7;\77\7\$; 7\7\e;\7\M7MM\$\M7\7\M7;\e7\\M\M7\;\;;\7\;Mec7\\M;$= 77M$e7MM7;\77\e ;M 77\b\/MAe;M\7\M\M\7ce;M\Me$b7M M$b\/MMWM7 MeM7MM7;\7e ;M$\M$ M\M 77^e7M ^! b ;M\$/;\\c;$e7MM7;\77\7\7M;7;7e7 MM\$9\;M7\cM7M;7M\7 7;7\MM;;7M;7;M7$;\M7\;X M7 M;\M\\;c 7\$;\MX 77\ 7 c7\\Mb7d\ s7X ; 7\ 7;c 7\\MXeM 7$AXGM7e;;7\ 7\;X 77\;c $/        ;7MM;M\;M7; 7\;c X$77\M;7\\M;\$;7M\7;7Mc;7cMX$77\e;;7;\7M;7\\M$eM;\ Dl;\H7cM!\M77M\;M$eMM;eOl#$X7;7Mcl#77\\M;\e7cM\ 7\;c X$77\MW7;;7cM   ;7MMc;e\e7\\M;\ee;7M\e77MeM7\7\e ;M$7\\\7M;e\7M Wd!\;M;M\7cM$7;7eMc7M\;M$M;7M7;;77cM\ 7\;;7\X$77\^M7\;e7M\;M$MM7Ol# 7!?l# 7W!\el# 7W!$X7;7 O7!\\l#7\\M;\e7cM\X$77\M7 MceM7cM$;\McM7Ml#$ McM7W\7;7;;eMM7;\M; \$7;77Me7 7\\M;\e7cM 7\;;7\X$77\\M\\;;W7$^77M\\;\$MMW7;;7cM7\7\ b; \$ -;\\\cX$77\MM;M;MM;7MM7\$;M7\\\\\cM7\7\7MX =^ \e7MeMM7X ;$;M\X$77\\MM;MM7cM\;M7$9\;M7\M\7\;c 7\7\Mc 7\;X$77\e\M\\M\c7\\M$eM7M;cM;\;\77\7\;cM77\77Me7\M77\$    !# #! ! ! ;;M\;eM\34;;M\Me7;77b7^M$/\M;;\M; ;7\$X e;7M 7$^M ;e;\\7;\\Me\eM;M\7\;$\e\77 MbM7 7M;7MeM$X M7;;\eM;O$M;M7;M\^M 7\M7;;7\7M\D;OM l;;MW?OM7 ?M7M $/\\e7\MMM7Me\M;M7 llHbM;\OH$b\M7;M;;\\M\\7;OM;M7;M\$M7;\\e\$XMHbMM\;\\7\7 ;;\M\7M;\$^M\ M7;\7 ;;\M\7M;\MMAXG$s\\7 ;;M;\7;;M\\M\;7M$gM\;\;;M\M\77MM\M\M\7 M7;$X7 M \M\77;M\\M\;\;e;;\77 bM7 $;\;;7Ml$Oll7 M;;;D$\\\;;M\M\777\M\7;;W\$7M7;7bM7 \;7\;$^7\;\;M\A^;M\;eM $;\;\M\\\77 77;;;M\\\M\7$/\e7$^;\\;;M\\M\ M\7 \\$       !     "  

Oleh Fatimah Hanim Mohd Zainfatimah@mp ob.gov.myPusat Maklumat Sawit (PMS)adalah satu daripada usahagigih untuk memartabat-kan maklumat terutamanyamaklumat dan pengetahuan pe-nyelidikan dan pembangunan(R&D) sawit yang dijana olehLembaga Minyak Sawit Malaysia(MPOB).Selain di Ibu Pejabat MPOB,PMS menyediakan perkhidmatanmaklumat di pejabat cawanganMPOB seperti MPOB Kelana Jaya,MPOB Wilayah Sabah, MPOB Klu-ang dan MPOB Wilayah Timur.Empat perkhidmatan berasasmaklumat menjadi aktiviti uta-ma kepada pusat ini iaitu:Pe r p u s t a ka a nSumb erKoleksi utamayang terdapatdi perpustaka-an ini adalahhasil intelek R&D yang dijana darimakmal dan loji rintis dalam ben-tuk monograf, paten, standard,laporan, tesis dan sebagainya.Perpustakaan juga menyediakanbahan rujukan yang komprehesifbagi bidang-bidang yang berkai-tan dalam format bercetak danonline. Pengguna boleh menjadiahli berdaftar secara langganan.Po r t a lPA L M O I L I SPA L M O I L I Sberfungsi se-bagai hubmaklumat danp engetahuansawit yang merupakan gerbangperpustakaan digital MPOB.PMS sumber rujukan maklumat sawit»Sediakanp erkhidmatanmaklumatdi pejabatcawangan MPOBMPOB lancar Ops Muda cegahtuaian, belian buah sawit mudaZulkarnaen Ahmad (depan, tengah) bersama ahli Persatuan Peniaga Buah Sawit Johor Utara.8Galeri SawitPusat ini menye-diakan ruang pro-mosi dan pame-ran teknologi sa-wit yangdihasilkan olehpenyelidik MPOB.Ia adalah pusat sains khusus un-tuk mewujudkan kesedaran dankefahaman awam mengenai sawitdengan mempamerkan evolusi in-dustri sawit Malaysia denganmemfokuskan sumbangan R&D,aktiviti penguatkuasaan dan pe-lesenan serta pembangunan in-dustri dan ekonomi dalam sektorhuluan, pertengahan dan hiliran.PalmShopp ePalmShoppe ber-fungsi sebagaipusat jualan pe-nerbitan berkai-tan sawit, pro-duk berasas sawit, cenderahatidan lain-lain koleksi. Ia adalahpusat promosi produk hasil Per-janjian Pemindahan Teknologi(TOT) dengan pihak industri.PA L M O I L I SPALMOILIS –Palm Oil Informa-tion Online Service, adalah portalrasmi Pusat Maklumat Sawit,MPOB. Ia adalah gerbang per-pustakaan digital MPOB yang me-nyediakan khidmat carian, pau-tan dan muaturun maklumat se-cara online kepada pengguna.Di samping perpustakaan di-gital, PALMOILIS juga adalah hoskepada beberapa penerbitan uta-ma MPOB sepertiJournal of OilPalm Research (JOPR) microsite,MPOB e-Journals, MPOB Techno-logies, Warta Sawit dan sebagai-nya .Maklumat lanjut berkaitan por-tal boleh dilayari di http://pal-moilis.mp ob.gov.myMuar:Lembaga Minyak SawitMalaysia (MPOB) Wilayah Sela-tan melancarkan Ops Muda se-cara besar-besaran selama tigabulan di negeri Johor bertujuanmemastikan tiada kehadiranbuah sawit muda di pasaranyang boleh menjejaskan kualitiminyak sawit.Ketua MPOB Wilayah Selatan,Zulkarnaen Ahmad, berkata OpsMuda itu dilaksanakan dalamusaha memberi kesedaran ke-pada pekebun kecil dan peniagabuah sawit agar tidak menuaiatau membeli buah sawit yangtidak masak kerana ia menyum-bang kepada kejatuhan kadarperahan minyak (OER).“Ia sekali gus melibatkan har-ga yang diterima pekebun kecildanpeniaga turutmenurun.MPOB me›lancarkan Ops Mudabermula di Johor dan akan di-perluas ke negeri lain selepasini bagi membendung penua-MPOB amat berharapsemua peniaga dapatmemb erikankerjasama sepanjangOps Muda dijalankandenganmelaks anakanpenggredan buahs awityang dibelidaripada pekebun kecilbagi meminimumkanpenerimaan buahsawit muda”Zulkarnaen Ahmad,Ketua Ketua MPOBWilayah Selatanian dan pembelian buah mudayang boleh menjejaskan kualitiminyak sawit.Nilai keberkesananp egawai“Ops Muda juga akan menilai ke-berkesanan pegawai MPOB di ba-wah Bidang Ekonomi Utama Na-sional (NKEA) yang ditempatkandi kilang-kilang sawit sejak 2011dengan objektif meningkatkankadar OER”, katanya dalam satumajlis di sini, baru-baru ini.Yang turut hadir pada majlis ituialah Pengerusi Persatuan Penia-ga Buah Sawit Johor Utara, Mohd.Janis Abu Bakar; Timbalannya,Tioh Tiam Heng dan PengerusiPersatuan Peniaga Sawit NegeriJohor (JODA), Andrew Chiew.Zulkarnaen berkata, puratapencapaian kadar OER di Johorsehingga Jun lalu ialah 19.89%berbanding 20.60% sasaran untuktahun ini manakala penerimaanbuah muda sebanyak 5.2 peratusberbanding buah masak seba-nyak 73 peratus, manakala ba-kinya buah mengkal.Menurutnya, sebagai negarapengeluar komoditi minyak sa-wit kedua terbesar selepas In-donesia, semua pihak yang ter-libat dalam industri sawit perlusama-sama meningkatkan pro-duktiviti dan kualiti.“MPOB amat berharap semuapeniaga dapat memberikan ker-jasama sepanjang Ops Muda di-jalankan dengan melaksanakanpenggredan buah sawit yang dibelidaripada pekebun kecil bagi me-minimumkan penerimaan buahsawit muda.“Apabila kualiti buah sawityang diterima menepati ManualPenggredan Buah Sawit yang di-keluarkan MPOB, kadar OER akanturut meningkat dan memberipulangan harga yang baik kepadapeniaga dan pekebun kecil,”k a-t a nya .

Pusat TUNAS beri tunjuk ajar sawitOleh Nurhanani Mansornurhanani@mp ob.gov.myMPOB melalui Pusat TU-NAS (Tunjuk Ajar danNasihat Sawit), BahagianPenyelidikan Integrasi dan Pe-ngembangan (IRED) diberikantanggungjawab untuk melaksa-nakan pelbagai aktiviti pemin-dahan teknologi kepada golongansasar iaitu pekebun kecil sawitp ersendirian.Pekebun kecil sawit persendi-rian ditakrifkan sebagai individuyang memiliki tanah yang dita-nam dengan sawit dengan ke-luasan kurang daripada 40.46 haatau 100 ekar.Sehingga 30 Jun 2015, terdapatseramai 217,679 pekebun kecil de-ngan keluasan 852,459 hektar te-lah didaftarkan dengan MPOB.Pusat TUNAS ditubuhkan padaSeptember 2002 dan memulakanoperasi pada Januari 2003. Ob-jektif penubuhan Pusat TUNASadalah untuk membantu peke-bun kecil sawit meningkatkanproduktiviti dan taraf sosio-eko-nomi.Usaha itu dilakukan berterusandan bersepadu menerusi penem-patan Pegawai TUNAS di 52 buahpejabat wilayah dan cawanganMPOB seluruh negara.Taburan lokasi pejabat adalah30 buah di Semenanjung, ma-nakala di Sabah dan Sarawak ma-sing-masing 11 pejabat. Sehinggakini, jumlah Pegawai TUNAS te-lah meningkat daripada 50 ke-pada 265 orang sejak ianya mulad i t ub u h ka n .Daripada jumlah ini, 168 orangpegawai mempunyai kawasan se-liaan masing-masing yang dike-nali sebagai pegawai TUNAS Ka-wasan (PTK). Setiap PTK bertang-gungjawab menjalankan aktivitipengembangan dan pemindahanteknologi di kawasan seliaan me-r e ka .Latihan khasPegawai TUNAS diberi latihankhas dan dilengkapi denganpengetahuan mencukupi menge-nai teknologi baru, pengurusan,amalan penanaman sawit dan ag-ronomi yang baik serta bersediamelaksanakan bimbingan dantunjuk ajar kepada penanam sa-wit di seluruh negara.Antara aktiviti Pusat TUNASadalah memberi tunjuk ajar danbimbingan kepada pekebun kecilterutama dalam aspek amalanpengurusan tanaman sawit se-cara berkualiti serta penggunaanteknologi dan inovasi baru yangberupaya meningkatkan produk-tiviti akan didedahkan kepada pe-nanam sawit di seluruh negara.Semua teknologi terkini MPOByang bersesuaian dengan peke-bun kecil akan disampaikan teruskepada golongan sasar melaluiPegawai TUNAS.Pegawai TUNAS bersedia mem-berikan tunjuk ajar dan bimbi-ngan secara teori dan praktikalmengenai pengurusan tanamansawit yang cekap dan amalan ago-ronomi yang baik bagi mencapaipeningkatan BTS.Beberapa program dan kursustelah disusun supaya peminda-han teknologi ini dapat dilaksa-nakan secara berkesan. Dalamtempoh tiga belas tahun PusatTUNAS ditubuhkan, pelbagai ak-tiviti dilaksanakan dan memberikesan positif kepada pekebun ke-cil sawit persendirian.Antara program dan kursusyang dianjurkan oleh Pusat TU-NAS untuk pekebun kecil sawitadalah Kursus Sehari Sawit untukpekebun kecil, programSehariBersama Ahli Kelab 30 Tan, Prog-ram Pemimpin Bersama PekebunKecil Sawit, Lawatan Sambil Be-lajar Pekebun Kecil dan ProgramPromosi Bantuan Kerajaan.Selain itu, Pusat TUNAS jugamenguruskan bantuan kepadapekebun kecil (Bantuan TanamSemula, Tanam Baru, Skim CAN-TAS dan Bantuan Baja PekebunKecil) dan menjalankan pertun-jukan kaedah dan lawatan khid-mat nasihat kebun secara indi-vidu, lawatan Pensijilan GAPserta menerbitkan dan menge-darkan bahan bacaan seperti ma-jalah Warta Sawit dan risalah ber-kaitan teknologi sawit yang sesuaiuntuk pekebun kecil.Buku rekod ladangPegawai TUNAS juga membekal-kan buku rekod ladang (BRL) ke-pada pekebun kecil dan mengajarmereka cara merekodkan aktivitijual-beli sawit di dalam BRL.Bagi memperkasakan lagi prog-ram Pusat TUNAS, pelbagai ini-siatif baru diperkenalkan kepadapekebun kecil. Antaranya adalahdengan menubuhkan KelompokPenanam Sawit Mampan atauSustainable Palm Oil Cluster(SPO C).Dua komponen penting dalamprogram SPOC ialah pensijilan ke-bun (MPOB GAP/CoP/MS-PO/RSPO) dan penubuhan kope-rasi penanam sawit mampan(KPSM).Pensijilan kebun bertujuan un-tuk meningkatkan pengeluaranhasil sawit pekebun kecil secaramampan melalui amalan perta-nian baik (GAP), manakala, pe-nubuhan koperasi pula untukmenyatukan pekebun kecil bagimenjalankan aktiviti untuk ke-baikan bersama.»Laksanapelbagai aktivitip emindahanteknologi kepadapekebun kecilsawit persendirianOleh Noor Azizul Ibrahimazizul@mp ob.gov.myBilangan pekebun kecil persen-dirian yang berdaftar denganLembaga Minyak Sawit Malaysia(MPOB) sehingga Jun 2015 adalahberjumlah 214,739 orang dengankeluasan tanaman sawit mence-cah 849,471.74 hektar.Bilangan pekebun kecil palingramai dicatatkan di negeri Johorberjumlah 69,353 orang, diikutiPerak (37,252), Sabah (33,429), Sa-rawak (27,215) dan Selangor(19,778). Pecahan lengkap bila-ngan pekebun kecil mengikut ne-geri seperti dalam jadual.Bagi memudahkan pekebun ke-cil mendaftar dengan MPOB, satusistem secara atas talian iaitu e-Pelesenan Pekebun Kecil disedia-ka n .Pekebun kecil boleh melayarisesawang h t tp :/ /e -l es e-npk.mp ob.gov.myuntuk mendaf-t a r.Sistem e-Pelesenan Pekebun Ke-cil menawarkan urusan pelese-e-Pelesenan pekebun kecilnan MPOB secara elektronik yangmesra pengguna, telus, dan lebihc epat.Berslogankan ‘Di Mana-Manadan Pada Bila-Bila Masa’, e-Pe-lesenan Pekebun Kecil boleh di-buat di mana-mana capaian in-ternet dan pada bila-bila masa.Permohonan secara elektroniksepenuhnya ini adalah lebih te-lus, mudah dan mesra disampingsemakan status permohonan ju-ga boleh dibuat melalui sistem.Kriteria Permohonan Lesen:1. Kategori Permohonan:i. Bagi Individu–Salinan KadPe n ge n a l a nii. Bagi Syarikat –Borang SSM(Borang D/Borang 24)2. Salinan Dokumen berkaitan:i. Salinan Geran; atauii. Surat Perjanjian; atauiii. Surat Pengesahan daripadaKetua Kampung/Penghulu/TuaiRumah (bagi tanah yang tidakbergeran seperti Tanah Rezab, Ta-nah Tol, Tanah NCR, Tanah PTdan lain-lain)Pekebun kecil boleh memohonbantuan mana-mana pegawai dipejabat MPOB terdekat atau me-mohon bantuan daripada penia-ga buah sawit untuk membuatpendaf taran.Sistem e-Pelesenan Pekebun Kecil.9Pekebun kecil didedahkan aktiviti penggredan sawit.

Palm International Nutra-Cosmeceutical Conference2015 yang dianjurkan olehMajlis Minyak Sawit Malaysia te-lah berakhir pada 4 Ogos 2015yang lalu, namun impak daripadapersidangan berkenaan memberikesedaran tinggi mengenai nilainutrisi minyak sawit.Minyak sawit sudah lama di-perakui memiliki dua kandunganvitamin yang penting iaitu Vi-tamin E tokorienol dan pro-vi-tamin A karotenoid. Tokotrienolsukar didapati secara komersialdan pada harga yang berpatutanmelainkan dari sumber sawit, ma-nakala kandungan karotenoidyang dimiliki minyak sawit pulajauh melebihi kandungan dari-pada sumber tomato, mahupunlobak merah. Minyak sawit jugaterbukti dapat membekalkan kha-siat karotenoid yang diperlukandalam mengekalkan kesihatanmata dan mencegah kebutaan.Kesan positifKeberkesanan minyak sawit da-lam menangani pelbagai penya-kit telah dibuktikan melalui hasilkajian saintis yang menunjukkankesan positif penggunaan Vi-tamin E tokotrienol dan pro-Vi-tamin A karotenoid dalam ke-hidupan manusia.Malahan kajian yang masih ber-langsung mengenai fenolik sawitiaitu cecair yang terkumpul ke-tika pemprosesan minyak sawitmenunjukkan kebaikannya da-lam menangani masalah kesiha-tan seperti diabetes, kanser dansklerosis. Ini telah diumum olehDr S Ravigadevi dari LembagaMinyak Sawit Malaysia.Dr Smiti Gupta dari Wayne Sta-te University, Amerika Syarikatpula sedang membuat kajian me-ngenai keberkesanan kedua-duaVitamin E tokotrienol dan fenoliksawit dalam membendung pem-biakan sel kanser pankreas. Ke-simpulan yang boleh dibuat ada-lah tokotrienol berjaya mengu-rangkan glutation dalam badanyang berfungsi meningkatkan ke-tahanan ketumbuhan pesakit ter-hadap rawatan kemoterapi.Pakar perubatan lain turut me-nyokong peranan besar yang di-mainkan oleh minyak sawit dalampencegahan dan rawatan penyakit.Ini ditambah pula dengan kesim-pulan hasil kajian oleh pelbagaipihak mengenai tiada hubungkaitantara risiko penyakit jantung danpemakanan minyak sawit.Lebih menguntungkan penggu-na ialah kekuatan tokotrienol da-lam melindungi neuron otak da-ripada kemerosotan kesihatan.Tumpuan kajian juga termasukpada kebolehannya mengurang-kan kesan daripada penyakit de-mentia, satu penyakit yang dise-babkan oleh gangguan keupayaankognitif yang mengakibatkan ke-merosotan daya ingatan, daya ber-fikir, daya merancang dan pen-jagaan kendiri.Selain penyakit kanser pan-kreas, tokotrienol juga memapar-kan kemampuan untuk menahanpertumbuhan sel kanser payu-dara dan paru-paru.Masih undang komen negatifMeskipun minyak sawit begituberkhasiat dan kandungannyamenjadi subjek pelbagai kajian,penggunaannya masih mengun-dang komen negatif yang ber-terusan oleh pihak yang masihmahu mempertikaikan keupaya-annya berdasarkan kurangnyapemahaman mengenai kandu-ngan minyak sayuran ini.Cabaran utama minyak sawitadalah tanggapan negatif akibatdaripada tuduhan tidak berasasmengenai kandungan lemak tepuyang dimiliki. Keburukan yangsering dikaitkan dengan lemaktepu walaubagaimanapun di-sangkal oleh Professor Dr RogerClemens dari University of Sou-thern California (USC), AmerikaSyarikat. Beliau menegaskan ba-hawa lemak tepu, yang diambilpada tahap yang bersesuaian de-ngan individu adalah teras ke-sihatan dan diet bagi masa ha-dapan. Sebarang anggapan baha-wa lemak tepu tidak bolehdiambil langsung pada apa juasukatan kerana membahayakankesihatan manusia, bukan ber-dasarkan bukti saintifik.Kenyataan Dr Roger adalahpenting memandangkan salah fa-ham utama yang berleluasa me-ngenai minyak sawit wujud se-mata-mata berdasarkan kandu-ngan lemak tepu tersebut.Malahan minyak sawit bukan se-kadar mempunyai lemak tepu sa-haja tetapi adalah seimbang ke-rana turut mempunyai lemak taktepu dalam peratusan yang sama.Penyeimbangan ini penting bagisuatu minyak agar khasiatnyam e nye rl a h .Pengganti lemak transKajian yang telah dan masih di-lakukan turut mengetengahkankeupayaan minyak sawit sebagaipengganti lemak trans terbaik da-lam penghasilan produk maka-nan untuk mengekalkan kesiha-tan para pengguna. Dr ElenaFattore dari‘Mario Negri’Insti-tute for Pharmacological Resear-ch, Italy turut menegaskan, apa-bila minyak sawit digunakan un-tuk menggantikan lemak trans,kesan positif ditemui bagi kesi-hatan jantung.Bahaya lemak trans telah di-ketahui ramai apatah lagi Foodand Drug Administration AmerikaSyarikat sejak Jun 2015 mahukanpenggunaan lemak trans dalampembuatan makanan dihentikan.Lemak trans terhasil apabila mi-nyak sayuran yang digunakan da-lam pemprosesan makanan, perlumelalui proses hidrogenasi terle-bih dahulu. Ini bagi memejalkanminyak berkenaan sebelum dapatdigunakan oleh pengilang maka-nan bagi menghasilkan sesuatuproduk makanan. Kesan burukproses hidrogenasi bagaimanapunmenghasilkan lemak trans. Inimengakibatkan makanan kege-maran ramai seperti piza, biskut,kerepek dan banyak lagi menjaditidak sihat.Penggunaan minyak sawitmenjadi pilihan pengilang ma-kanan kerana bentuk semulaja-dinya yang separa pejal. Maka, iatidak perlu melalui proses hidro-genasi sebelum digunakan seper-ti minyak sayuran lain. Susulandari pengharaman penggunaanlemak trans tersebut, minyak sa-wit telah mendapat perhatianmeluas sebagai alternatif terbaikuntuk kesihatan pengguna. Iniseiring dengan peningkatan ke-sedaran mengenai kebaikan mi-nyak sawit melalui pelbagai hasilkajian perubatan.Kebaikan minyak sawitdiperakui secara saintifik»Produk turutmenjadi pilihanp engilangmakanan keranasepara pejalPakar perubatan lainturut menyokong perananbesar yang dimainkanoleh minyak sawit dalampencegahan dan rawatanpenyakit. Ini ditambahpula dengankesimpulan hasil kajianoleh pelbagai pihakmengenai tiadahubungkait antararisiko penyakit jantungdan pemakananminyak sawit”10

MPOB MENJANA PERUBAHAN INDUSTRI SAWIT 11Malaysia sering menjadi tumpuan warga asing untuk mencari pekerjaan da n d ia ngga rka n lebih 800,000 pekerja asing beker-ja di sektor perladangan komoditi. Tidak dinafikan mereka memainkan peranan pen-ting dalam pembangunan industri sawit negara. Ini kerana anak tem-patan kurang berminat melibatkan diri terutama di sektor tersebut dan menyebabkan negara ter-paksa bergantung kepada tenaga buruh asing dalam menjayakan industri sawit. Kerajaan sentiasa beru-saha bagi mengurangkan kebergantungan ini. Usaha ini disokong sepenuhnya melalui beberapa teknologi perladangan dan peralatan mekanisasi yang dicipta.Me k a n i s a s i d i h a r ap mampu membantu men-g u ra ng ka n beba n da n meningkatkan produktivi-ti pekerja. Tetapi ia tidak mampu mengambil alih keseluruhan tenaga yang dimonopoli pekerja asing. Bagaimanapun ia suatu usaha yang dapat mengu-rangkan bilangan mereka.Masa depan industri sawit adalah cerah berda-sarkan permintan yang meningkat dari pengguna di seluruh dunia. Industri sawit bakal mewujudkan ribuan peluang peker-ja a n kepad a genera si akan datang. Peluang ini terbu ka kepada ra kyat Malaysia terutama belia tempatan. Ia bertepatan dengan hasrat kerajaan bagi meningkatkan pem-bangunan modal insan. Juga melahirkan tenaga kerja tempatan yang mahir, berpengetahuan dan berke-bolehan.Perkemba nga n pesat industri sawit, mendorong keraja a n mew ujud k a n pusat latihan bagi melatih golongan belia tempatan yang berminat mencebu-ri kerjaya dalam industri komoditi ini. B a g i me n i n g k at k a n m i nat da n kecekapa n mereka in i, menceburi bidang mekanisasi ladang, MPOB menawarkan Kursus Operasi Mekanisasi Ladang (KOML). Sejak tahun 2006 hingga kini, ia telah mengeluarkan seramai 1,815 graduan yang terdiri daripada lepasan sekolah dan individu yang ingin menambah kema-hiran. Mereka menjadi pe kerja mahir dan separa mahir yang mampu me -ngurangkan sedikit keber-gantungan kepada tenaga buruh asing. KOM L in i ber tujua n memb e r i p ende d a h a n kepada pelatih dari aspek teori dan praktikal. Ia men-jurus kepada kemahiran tenaga kerja yang cekap dan berpengetahuan khasnya berkaitan aspek mekanisa-si ladang. Di samping itu, ia juga bertujuan memberi peluang kepada individu yang terlibat dalam indus-tri sawit untuk turut serta bagi memperbaiki serta mena mba h kema h i ra n mereka dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran diri dan produktiviti.Pelatih juga berpelu-ang memanfaatkan ilmu dan kemahiran diperolehi dengan menjadi usahawan dalam bidang penjentera-an ladang atau berkaitan. Sektor perladangan bukan saja menyediakan peluang pekerjaan di ladang malah ada juga di bahagian pen-gurusan.Kursus yang dilaksa-nakan diharapkan dapat merangsang pembangunan sektor sawit supaya lebih moden dan memberikan sumbangan yang bermak-na kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pusat lati-han yang diwujudkan akan terus menyediakan dan menganjurkan kursus yang sesuai sepertimana kehen-dak pasaran bagi menarik minat belia lepasan sekolah dan pengajian tinggi beker-ja di sektor perladangan.Usaha untuk menarik minat belia kembali meran-cakkan ladang sawit akan memastikan industri ter-besar negara ini akan terus berkembang dan membe-rikan sumbangan yang utama kepada negara.Adalah menjadi aspira-si MPOB agar penyertaan golon ga n muda dapat menyumbang tenaga bagi memperkukuhkan indus-tri, khasnya dalam bidang mekanisasi di perladangan sawit kerana ianya dapat membantu meningkatkan produktiviti.Hanya yang terlatih dan mahir saja yang mampu bekerja secara produktif. Belia ini pastinya akan menjadi tonggak penggerak untuk kemajuan industri sawit negara.Pekebun kecil adalah an -tara kelompok terbesar di dalam industri sawit ne -gara. Secara kasar bilangan pekebun kecil yang terlibat dalam industri ini agak ramai dan begitu signifikasi sekali dalam penghasilan jumlah hasil sawit negara. Ju ster u , p en g ha si la n sawit menerusi peningkatan produktiviti begitu penting bagi memastikan pekebun kecil terus menyumbang kepada hasil negara disam-ping melakukan pelbagai penambahbaikan agar dapat meningkatkan daya saing.Perubahan minda peke-bun kecil dapat dilakukan melalui transformasi minda di kalangan mereka sejajar usaha transformasi pemban-gunan pekebun kecil yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui MPOB. Melalui perubahan minda banyak pencapaian boleh dilakukan kerana ia meng -ubah cara mereka berfikir seterusnya melakukan tin -dakan hebat, sekaligus me -n ing kat ka n produ kt iv it i ta naman sawit mereka. Ini hanya dapat dilakukan me -lalui peningkatan pengeta -huan pekebun kecil agar dapat dipratikkan dalam aktiviti penanaman sawit.Peningkatan produkti-viti berkait rapat dengan pengetahuan, amalan, cara, kaedah dan teknologi yang digunakan. Ilmu pengetahu-an adalah aset kepada peke-bun kecil di dalam mema-jukan perusahaan sawit dan seterusnya dapat mem-praktikkan apa yang dike-tahui atau dipelajari untuk dimanfaatkan dengan baik di dalam kegiatan harian.Pekebu n keci l dapat menambahkan pengetahu-an mereka melalui berbagai cara. Sebagai contoh ialah dengan menghadiri seminar atau kursus yang dianjurkan oleh MPOB. Melalui seminar yang diadakan, MPOB mem-beri penerangan yang jelas, tunjuk ajar dan khidmat nasihat kepada pekebun kecil bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan sejajar usaha transformasi pemba ng u na n pekebu n kecil dilaksanakan kerajaan.Seminar bukan sahaja bertujuan menggesa peke-bun kecil melakukan peru-bahan minda tetapi juga memberi berbagai infor-masi terkini tentang indus-tri sawit negara. Pekebun kecil yang sering mengikuti kursus dan seminar akan melengkapi diri mereka dengan berbagai ilmu pen-getahuan demi memasti-kan produktiviti tanaman mereka dapat ditingkatkan. Pekebu n ke c i l ya n g b e r p e n ge t a hu a n d ap at memahami dasar yang dija-lankan oleh kerajaan seperti pelaksanaan Bidang Ekono-mi Utama Negara (NKEA) sawit yang telah memban-tu ramai pekebun kecil meningkatkan taraf hidup dan pendapatan mereka dengan menyediakan ban-tuan untuk tanaman semula dan tanaman baru. Di bawah NKEA ini peke-bun kecil lebih memahami hasrat kerajaan dan berusa-ha mendapatkan pensijilan pengeluaran minyak sawit ma mpa n ya ng d i kena l i Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) di bawah kenda-lian Malaysia Palm Oil Cer-tification Council (MPOCC). Melalui standard pensijilan m i nya k saw it ma mpa n MSPO pekebun kecil dapat meningkatkan produktiviti dengan menghasilkan buah saw it berkualit i dengan tawaran harga lebih tinggi dan seterusnya berpotensi untuk dipasarkan di luar negara dengan lebih cerah. Disamping itu ia juga dapat meningkatkan pen-getahuan pekebun kecil berkaitan cara penggredan yang lebih baik, mengenali buah tandan segar (BTS) yang berkualiti dan kaedah pengiraan harga buah sawit yang ditawarkan oleh pihak pengilang dan peniaga buah sawit agar mendapat harga yang setimpal.Pekebun kecil yang ber -pengetahuan dapat me ning -katkan produktiviti tana-man sawit mereka dengan mengetahui lebih banyak skim yang ditawarkan agensi kerajaan MPOB. Semua skim bantuan memberi manfaat ke pada pekebun kecil bagi me ning katkan produktiviti hasil ta naman sawit dan menghasilkan BTS lebih bermutu.Berdasarkan perbincan-gan di atas adalah begitu penting bagi pekebun kecil indust ri tanaman saw it untuk berpengetahuan sela-eras konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) agar memasti-kan produktiviti tanaman sawit mereka sentiasa dapat ditingkatkan dan berdaya saing di pasaran tempatan dan peringkat antarabangsa.Kursus operasi mekanisasi ladang galak belia ceburi sektor perladangan sawitPekebun kecil perlu berpengetahuan tingkat produktiviti tanaman sawit’Haslan Mohamad (No. K / P: 750509 - 04-5109) Ta m a n S k u d a i B a r u 81300 Skudai, Johor BharuMuhammad Nur Fikri ‘Azizi (No. K / P: 980503-14-5145) Sekolah Menegah Selayang Baru68100 Batu Caves, SelangorPEMENANG PERTAMA KATEGORI 1 - PELAJAR SEKOLAH MENENGAHPEMENANG PERTAMA KATEGORI 2 - AWAMPeraduan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu pelajar sekolah menengah dan awam di seluruh negara. Karangan adalah me -ngenai industri sawit negara dan antarabangsa dan ditulis tangan berpandukan tajuk yang diberikan di bawah:PERADUAN MENGARANG ESEI BERITA SAWIT BULAN SEPTEMBER 2015Keputusan Peraduan Mengarang Esei Berita Sawit Bulan Ogos 2015Kategori 1: Pelajar Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 5)Tajuk: “Minyak sawit kaya pelbagai khasiat. Bincangkan”.Kategori 2: AwamTajuk: “Pembangunan industri sawit beri sumba ngan kepada ekonomi ne gara. Bincangkan”.Tiga pemenang utama setiap kategori akan menerima;! Hadiah Pertama : RM250! Hadiah Kedua : RM200! Hadiah Ketiga : RM150Esei yang berjaya mendapat tem - pat pertama akan disiar kan da- lam Berita Sawit keluaran bu lan Oktober 2015 akan datang.Pemenang Kategori 1Pelajar Sekolah MenengahHadiah Pertama Muhammad Nur Fikri ‘Azizi(No. K/P: 980503-14-5145)Sekolah Menegah Selayang Baru, 68100 Batu Caves, SelangorHadiah Kedua Nur Azizi Roslan(No. K/P: 980111-14-5509)SMK Seri Selayang68100 Batu Caves, SelangorHadiah KetigaTiada PemenangPemenang Kategori 2Awa mHadiah Pertama Haslan Mohamad(No. K/P: 750509-04-510 9)Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor BharuHadiah Kedua Nur Nadiah Sulaiman(No. K/P: 921112-03-5694)Kampung Bukit Tin, 18500 Machang, KelantanHadiah KetigaSherill Aida Subani(No. K/P: 860530-23-6708)Solok Wan Moh83000 Batu Pahat, JohorSyarat Penyertaan ! Kategori 1: Terbuka kepada pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 hingga 5 ! Kategori 2: Terbuka kepada dewasa berusia 18 tahun ke atas dan bukan kakitangan MPOB ! Panjang esei antara 500 - 700 patah kata ! Sila nyatakan nama penuh, alamat sekolah (Kategori 1 sahaja), alamat rumah, nombor kad pengenalan dan sertakan sekeping gambar ukuran pasport ! Keputusan juri adalah muktamad ! Tarikh tutup penyertaan ialah pada 21 September 2015 ! Hantarkan penyertaan ke alamat: Peraduan Mengarang Esei Berita Sawit Ibu Pejabat MPOB 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor u/p: Noor Asmawati Abdul Samad (Unit Komunikasi Korporat)

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Amar Douglas Uggah Embas dan Menteri Kesihatan, Datuk Seri S Subramaniam bergambar bersama delegasi lawatan ketika kunjungan ke MPOB. Turut kelihatan, Pengerusi MPOB, Dato’ Ar Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad; Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Datuk Dr Chen Chaw Min; Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC), Datuk M Nagarajan; Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr Choo Yuen May dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr Lokman Hakim Sulaiman.Pekebun kecil yang menyertai Seminar Transformasi Pekebun Kecil Sarawak di Serian bergambar bersama Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak, Dato’ Sri Michael Manyin Jawong (duduk enam dari kiri) dan Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi) Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC), Datuk M Nagarajan (duduk lima dari kiri) dan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) MPIC, Zainal Azman Abu Seman (duduk tujuh dari kiri).MPOB MENJANA PERUBAHAN INDUSTRI SAWIT12Datuk Amar Douglas Uggah Embas menangguk ikan buntal sebagai simbolik perasmian Pesta Ikan Buntal yang diadakan di Kampung Mangut, Saribas, Betong, Sarawak.Datuk Amar Douglas Uggah Embas bersama Menteri Perdagangan Antarabangsa, Datuk Seri Mustapa Mohamed ketika mesyuarat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli serta Menteri Perencanaan Nasional, Sofyan Djalil dari Indonesia berkaitan industri sawit.

Dokumen Terkait

Pengaruh Keaktifan Mengikuti Ekstrakulikuler Pramuka

Pengaruh Keaktifan Mengikuti Ekstrakulikuler Pramuka

Menurut lord baden powell andri bob sunardi 2006 3 suatu buk.

Contoh Proposal / 42 kali tayang / 3,279KB

Ensiklopedia Sejarah Dan Kebudayaan Melayu Adat

Ensiklopedia Sejarah Dan Kebudayaan Melayu Adat

Upacara atau adat istiadat ini termasuklah segala kegiatan k.

Contoh Proposal / 17 kali tayang / 43KB

Laporan Praktik Kerja Lapangan Pkl Prosedur Pengajuan

Laporan Praktik Kerja Lapangan Pkl Prosedur Pengajuan

3 jenis kegiatan 1 sejarah singkat perusahaan 2 hasil lapora.

Contoh Proposal / 24 kali tayang / 565KB

Diccionario Moderno Esp Ingles Lang Multilingual Edition

Diccionario Moderno Esp Ingles Lang Multilingual Edition

Materi kompas pdf books materi kompas pdf download here goog.

Contoh Proposal / 15 kali tayang / 44KB

Proposal Peserta Turnamen Futsal Trilogi Cup Antar Smasmk

Proposal Peserta Turnamen Futsal Trilogi Cup Antar Smasmk

Gedung pkm besar jl kampus stekpi no 1 jakarta selatan propo.

Contoh Proposal / 15 kali tayang / 615KB

Bab Iv Dakwah Sunan Gunung Jati Dalam Proses Islamisasi Di

Bab Iv Dakwah Sunan Gunung Jati Dalam Proses Islamisasi Di

Cirebon sebagai bandar jalur sutra kumpulan makalah diskusi.

Contoh Proposal / 29 kali tayang / 133KB