Kes Barah Dijangka Semakin Parah Antara 10 Negara PalingKeterangan eBook
CreationDate 24/02/14 21:11
Author TEOYL
CreationDate--Text 24/02/14 21:11
ModDate--Text 24/02/14 21:11
GTS_PDFXVersion PDF/X-1:2001
Creator Supervisor 7.0.0
GTS_PDFXConformance PDF/X-1a:2001
ModDate 24/02/14 21:11
Title [FIRST - 8] BH/DALAM_NEGERI/PAGES ... 25/02/14
Trapped False
Pages 1 Page
Ukuran File 943 KB
Dibuka 52 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:45 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

1) Malaysia2) Amiriah Arab Bersatu3) Turkey4) Indonesia5) Arab Saudi6) SINGAPURA7) Maghribi8) Jordan9) Qatar10) TunisiaSATU laporan global mengenaipenyakit barah yang disiapkanAgensi Antarabangsa bagi Kajianmengenai Barah (IARC) sempenaHari Barah Sedunia 2014 pada 4Februari lalu membentangkan be-berapa dapatan yang membimbang-kan.Paling utama ialah jangkaan ba-hawa penyakit tersebut bakal me-ledak menjadi penyakit pembunuhutama yang paling pesat meningkatdi seluruh dunia.Dianggarkan dalam tempoh 20tahun ini, kes barah akan me-ningkat sebanyak 75 peratus danmenjejas hampir 25 juta pendudukdunia.Agensi di bawah PertubuhanKesihatan Sedunia (WHO) itu jugamelaporkan bahawa:EBarah merupakan punca ter-besar kematian di seluruh dunia,meragut 8.2 juta nyawa pada 2012.EKes barah di seluruh duniasepanjang empat tahun lalu telahmeningkat 11 peratus kepada seki-tar 14.1 juta pada 2012 – angkayang sebanyak penduduk Mumbai,bandar terbesar di India.Mengulas, Pengarah IARC, DrChristopher Wild, berkata:“Peningkatan kes penyakitbarah di seluruh dunia adalah satuhambatan utama dalam pemba-ngunan dan kesejahteraan manu-sia.“Perangkaan baru ini serta jang-kaan-jangkaan yang dikemukakan,memberi isyarat teguh bahawa tin-dakan segera diperlukan untukmenangani bencana kemanusiaanini yang melibatkan setiapmasyarakat di seluruh dunia tanpasatu pun terkecuali.”Senario di SingapuraDengan dapatan membimbang-kan ini, bagaimana pula senarionyadi Singapura?Data menunjukkan bahawa se-lain merupakan penyakit pem-bunuh nombor satu, penyakitbarah telah juga mencatatkan pe-ningkatan di negara ini.Pada 2011, 30 peratus kematiandi sini berpunca daripada barah, de-ngan purata 14 orang meninggal du-nia setiap hari kerananya. Data terbaru pula menunjukkanpada 2012 seramai 12,123 orang di-diagnosis menghidap barah –meningkat hampir 15 peratus dari-pada 10,576 pada 2008, menjadi-kan jumlah kes barah di sini dari2008 hingga 2012 mencapai56,316.Lebih ramai wanita (51.2 pera-tus) – dapatan yang mungkin perludicari puncanya – berbanding lelaki(48.8 peratus) menghidap barahdalam tempoh tersebut.Orang Cina paling ramai dise-rang barah di Singapura, diikuti Me-layu dan kemudian India.Menurut Pengarah Pusat BarahNasional Singapura (NCCS), Profe-sor (NCCS) Soo Khee Chee, salahsatu sebab peningkatan kes barahdi Singapura adalah penduduknyayang semakin menua.“Dalam sebuah negara maju se-perti Singapura, penduduknyahidup lebih lama. Dahulu merekameninggal dunia lebih awal sebe-lum mereka sempat diserangbarah,” katanya.Menjelang tahun 2030 lebih 20peratus penduduk Singapura akanberusia 65 tahun ke atas – mening-kat daripada 300,000 orangsekarang kepada 900,000.Dengan usia semakin me-ningkat, mereka akan cenderungmenghidap penyakit-penyakit kron-ik seperti strok, penyakit kardio-vaskular dan barah. Malah, empatdalam lima orang berusia 65 tahunke atas akan menghidap satu ataulebih penyakit kronik ini, menurutPendaftar Barah Nasional.Orang lebih tua juga berkemung-kinan 11 kali lebih tinggi meng-hidap barah berbanding mereka dibawah usia 65 tahun.Amerika Syarikat telahmendahului trend ini dengan lebih60 peratus kes barahnya melibat-kan warga berusia 65 tahun ke atas. Justeru, ini menimbulkan sedikitkebimbangan, jika tidak pun keter-laluan, dalam kalangan warga yangsudah dan bakal melangkah ke usiasenja kerana barah kelihatan belumdapat dibendung ketat lantaranpenawar baginya belum ditemui.Di Singapura data dari 2006hingga 2010 menunjukkankira-kira 60 peratus ketumbuhanbarah malignan atau ganas menje-jas mereka yang berusia 65 tahunke atas.Turut membimbangkan ialahapa yang disebut sebagai “barahgaya hidup” seperti barah prostat,barah buah dada dan barah usus be-sar yang turut menyumbang kepa-da peningkatan kes barah di sini,menurut Profesor Kee.Barah prostat telah meningkat52 peratus pada 2012 dari 2003,manakala barah buah dada mening-kat 25 peratus.Barah-barah ini juga dikenali se-bagai “barah negara maju” keranadikaitkan dengan gaya hidup pen-duduk di negara itu.Tabiat merokok juga menyum-bang kepada peningkatan penyakitini, terutama dalam kalangan orangmuda, selain faktor-faktor yang bia-sa disebut seperti diet tidak sihatdan kurang bersenam.Negara miskin, kaya digesasama-sama perangi barahDengan jangkaan peningkatankes barah di peringkat global, Lapo-ran Barah Sedunia 2014 itu jugamenyeru negara-negara maju danmiskin sama-sama berusaha gigihbagi mengawal dan meningkatkanpenjagaan penyakit barah.Ketika ini hampir 4.2 juta orangdi seluruh dunia meninggal duniapada usia awal (30 hingga 69tahun) setahun akibat barah. Justeru, tindakan tegas perlu di-ambil bagi menghasilkan satu strate-gi praktikal untuk menangani pe-nyakit ini, ulas laporan tersebut.Jika tidak, kematian awal dis-ebabkan barah dijangka meningkatkepada lebih lima juta setiap tahunmenjelang 2025.Menurut laporan itu lagi di nega-ra-negara termiskin kematian aki-bat barah meningkat pada kadarlebih cepat daripada sebelumnya.Malah, dijangka menjelang2025, hampir 80 peratus peningka-tan dalam semua kematian akibatbarah, akan berlaku di rantau-ran-tau yang kurang membangun.Tidak seperti di negara-negaramaju, sebahagian besar kes barahdi negara-negara membangun di-sebabkan oleh jangkitan virus seper-tihuman papillomavirus ( HPV), yang menyebabkan lebih daripada85 peratus daripada semua kesbarah yang berkaitan dengan HPV.Laporan itu mengulas semakinnegara-negara membangun inimengamalkan gaya hidup barat, se-makin banyak penduduknya yangmerokok, minum alkohol dankurang bergiat aktif – faktor-faktoryang boleh merangsang barah.Negara-negara berpendapatanrendah dan sederhana adalah nega-ra yang penduduknya paling berisi-ko menghidap barah, tambahnya.Keadaan itu dilihat bukan sahajaboleh menjejas sistem kesihatannegara-negara itu, malah menyekatpertumbuhan ekonominya keranasumber-sumber dan prasaranamereka yang sedia ada amat ter-had.Namun, menurut WHO, apayang membimbangkan ialah hanya50 peratus daripada negara-negaraberpendapatan rendah dan sederha-na mempunyai RancanganKawalan Barah Nasional yang ber-fungsi. Kedudukan 10negara teratas bagipasaran MuslimRAWATAN RADIASI UNTUK PENYAKIT BARAH:Kes barah di seluruh dunia sepanjang empat tahun lalu telah meningkat 11 peratus kepada sekitar 14.1 juta pada 2012. Di Singapura ia juga telah mencatatkan kenaikan dan dua isu yang menjadikeprihatinan ialah barah yang dihidapi kian ramai warga tua dan barah ‘gaya hidup’. – Foto fail SINGAPURA merupakan satu-satunya negara bukan Islam dalamsenarai 10 negara paling mesra didunia bagi pelancong Islam.Ia berada di tempat keenamdalam ranking global, menurutsatu kajian yang dikeluarkan ba-ru-baru ini.Kedudukannya disusuli Maghri-bi, Jordan, Qatar dan Tunisia.Malaysia muncul sebagai desti-nasi paling mesra di dunia bagi pe-lancong Islam, manakala Jepun pu-la menunjukkan peningkatan pa-ling ketara dengan tanjakan usahauntuk merebut pasaran yang kianberkembang itu.Malaysia diikuti oleh AmiriahArab Bersatu (UAE), Turkey, In-donesia dan Arab Saudi pada rank-ing tahun ini untuk destinasi percu-tian mesra ‘halal’ yang dikeluar-kan oleh pengamat pelanconganMuslim yang berpangkalan di Si-ngapura, Crescentrating.Kaji selidik itu menilai negaradari segi perhatian mereka kepadakeperluan pelancong Islam, terma-suk kehadiran dan akses restoranhalal dengan daging yang disembe-lih menurut piawaian Islam, danpenyediaan bilik solat di lapanganterbang, pusat beli-belah dan ho-tel.“Semakin banyak destinasi kiniberminat untuk memanfaatkansegmen ini dan menyesuaikanperkhidmatan mereka untuk me-ngambil kira keperluan unikberasaskan iman pelancong Mus-lim,” kata Ketua Eksekutif Cres-centrating, Encik Fazal Baha-rdeen.Singapura memperagakan be-berapa daya tarikannya, pilihanpelbagai hidangan tempatan danreputasi kebersihan dan keadaanyang tersusun kepada pelancong,dan “lebih baik daripada sebahagi-an negara Islam” dalam menarikorang-orang yang mematuhi aga-ma Islam, kata Encik Fazal.Bagi Malaysia dengan majoritiMuslim pula, Encik Fazal berkataPusat Pelancongan Islam di negaraitu telah “terus mendidik industribagaimana memenuhi keperluanpelancong Muslim”.“Kini terdapat lebih banyak da-pur hotel dengan sijil halal, dan se-makin banyak hotel kini memenu-hi keperluan khusus pelancong Is-lam,” tambah beliau. Sebuah hotel juga mempunyaiaturan masa yang berasingan bagipenggunaan gimnasium dankolam renang bagi lelaki dan pe-rempuan yang memerlukan priva-si, katanya.Encik Fazal berkata pasaran pe-lancongan Muslim dianggarkanbernilai AS$140 bilion ($177 bi-lion) tahun lalu, menyumbanghampir 13 peratus daripada jum-lah global.Ia dijangka naik kepadaAS$200 bilion menjelang 2020,katanya.Jepun berada di tempat ke-40di kalangan 60 ranking, tetapi skor-nya kian baik berbanding kedudu-kannya di tempat ke-50 padatahun lepas – peningkatan terbe-sar keseluruhan.“Jepun jelas menjadi destinasipaling aktif pada tahun lepas darisegi memberi tumpuan kepada seg-men pelancong ini,” kata EncikFazal kepada agensi berita AFP.“Ia telah melancarkan bebera-pa inisiatif – daripada program-pro-gram kesedaran kepada industritempatan hinggalah kepada me-ngeluarkan panduan kembaramengenai pelancong Muslim.”Beberapa lapangan terbangdan hotel di Jepun juga telah mulamenawarkan makanan halal danbilik solat, katanya.Italy, Belgium, Ireland danMexico merupakan empat negaradalam kedudukan terbawahdalam senarai itu, kerana mereka“tidak memberi tumpuan” me-ngenai potensi pasaran Muslim, ka-tanya. – AFPREAKSI BELANJAWAN 2014Kes barah dijangkasemakin parahBERSAMARATA-RATA, saya mengalu-alukanbelanjawan 2014 yang dibentangkanMenteri Kewangan, Encik Tharman Shan-mugaratnam, baru-baru ini.Ia merupakan belanjawan murah hatidan akan membantu ramai warga genera-si perintis Singapura dalam menanganikos sara hidup yang memikat.Ia juga memberi tumpuan dalam mem-bangunkan ekonomi negara ini agar war-ga dapat hidup selesa pada masasekarang dan akan datang sekali gus men-jadikan Singapura sebagai tempat kedia-man yang baik.Kita juga harus bersyukur pemerintahSingapura murah hati dengan rakyatnyadan memikirkan cara bantuan agar tiadarakyat terpinggir.Pakej bagi generasi perintis yang ber-juang dulu untuk anak-anak mereka danpembangunan Singapura harus menye-darkan rakyat bahawa pemerintah nega-ra ini sentiasa bersama rakyatnya, baikkeadaan senang mahupun sukar.Pada masa yang sama, baik juga jikapemerintah dapat terus mendengar suararakyat dan maklum balas mereka agar ke-prihatinan mereka dapat diambil kira.Golongan miskin dan bergaji rendahkhususnya akan mendapat banyak bantu-an baik dari segi habuan wang tunai ma-hupun rebat tokokan.Ini jelas mencerminkan pemerintahyang bertimbang rasa. Namun akan adagolongan yang berasa kurang senangatau tidak puas. Malah ada yang membuat pelbagai an-daian kurang sihat mengenai belanjawan2014 – suatu yang tidak harus dilakukan.Dalam keadaan ekonomi sejagat dannegara yang tidak menentu, rakyat se-harusnya berusaha secara bersama de-ngan pemerintah untuk memastikan pem-bangunan ekonomi negara dan sosialnegara ini tetap kukuh.Pokoknya, rakyat negara ini khusus-nya golongan miskin tetap dibela denganpelbagai skim bantuan, termasuk yang da-pat membantu mereka berdikari.Ini tidak seperti sebilangan negara laindengan golongan miskin tidak dibantudan mereka terus hidup melarat dan yangada pula tidak pergi sekolah tanpa bantu-an dan mengeluh.Saya tahu sejarah Singapura dan sayabangga menjadi rakyat negara ini keranaSingapura hari ini, jika dibandingkan be-berapa tahun selepas merdeka, telah ba-nyak berubah.Orang Melayu juga banyak berubah.Masyarakat kita bersedia bekerja samadengan kaum lain.Badan-badan Melayu/Islam be-kerjasama dengan kaum lain dan peme-rintah dan menyumbang kepada pemba-ngunan negara.Perdana Menteri, Encik Lee HsienLoong, secara ikhlas berterima kasih ke-pada rakyatnya kerana jasa-jasa mereka.E AHMAD JAN HJ TAMBYDENGAN kadar penuaan antara tertinggi di negaramaju, memang wajar Singapura mempercepat apajua langkah membina suasana mesra warga emasnya.Terkini, POSB dan Majlis Usia Ketiga (C3A) berusahamembantu warga tua mengenai urusan bank yang asastermasuk Internet dan ATM. Malah terdapat kerja kosongbagi pemohon berusia lebih 45 tahun – kerja lima jam sehari untuk dua hari seminggu dengan upah $8 sejam.Mereka diharap dapat membantu warga tua yang didapatilebih selesa dengan ‘teman sebaya’.Langkah ini memanglah tampak ‘kecil’ tetapi besarertinya. Ia bermakna Singapura cuba menyelami ke dasarjiwa warga tua yang serba kekok untuk menjalani hidupdengan teknologi canggih. Namun maklum balas daripadapakar dan warga tua sendiri atau golongan muda terusdiperlukan untuk membina suasana mesra warga tua.Seyogia, warga tua bukan minta dikasihani saja, tetapidiberikan peluang untuk dapat berdikari dengan merubahsecara fleksibel kemudahan atau kelengkapan dalam masyarakat kita.Kos menampung warga tua atau orang cacat diSingapura kian meningkat, apatah lagi selepas pemerintahmengumumkan skim ganjaran Generasi Perintis. Semua inimemberi lambang teguh akan sistem kebajikan Singapurayang unggul – ihsan tetapi berpada-pada. Selagikemakmuran dijana, rizab pemerintah akan bertambah danboleh disalurkan kepada dana warga emasnya. Malahwarga emas yang mampu juga wajar melabur dalam,misalnya, dana khas yang boleh diwujudkan pemerintah.Dengan ini kerjasama pemerintah-warga terpateri untukmembela rakyat dari buaian sehingga liang lahad.Singapura munculantara 10 negara‘paling mesra’ bagipelancong IslamSAYA merujuk kepada lapo-ran mengenai Belanjawan 2014yang diumumkan oleh TimbalanPerdana Menteri merangkap Men-teri Kewangan, Encik TharmanShanmugaratnam, di Parlimen pa-da Jumaat lalu.Saya amat menyambut baikpelbagai dasar yang dibentangkanmelalui Belanjawan pada tahunini.Secara keseluruhannya, saya si-fatkan Belanjawan kali ini sebagaisatu pakej ‘murah hati daninklusif’ daripada pemerintahyang ditujukan kepada beberapagolongan tertentu, terutama gen-erasi perintis, pekerja dan wargatua berusia 50 tahun ke atas,golongan berpendapatan rendahdan sederhana, serta syarikatkecil dan sederhana (SME).Generasi PerintisBapa saya yang akan berusia65 tahun Jun ini dan merupakansalah seorang rekrut askar dalamkumpulan pertama pada 1967bakal menerima habuan pemerin-tah kerana beliau juga tergolongsebagai seorang warga GenerasiPerintis. Beliau sangat terharu danmenghargai usaha pemerintahkerana ingat dan mengiktiraf sum-bangan, jasa dan pengorbananwarga tua dan perintis seperti be-liau.Tentu sekali golongan muda se-perti saya yang menjaga ibu bapadalam usia senja mereka meraihmanfaat kerana beban kewangan,terutama bagi kos perubatan yangtinggi, akan diberi subsidi tinggisehingga 85 peratus oleh pemerin-tah melalui pakej Generasi Perin-tis yang akan diberikan sehinggaakhir hayat mereka.Anak-anak atau anggota ke-luarga yang menjaga orang tuayang tidak upaya melakukan be-berapa urusan harian juga berpe-luang menerima bantuan sebany-ak $1,200 setahun, dan ini tentusekali dapat meringankan bebankewangan untuk membeli ubatdan peralatan khusus untuk men-jaga dan merawat mereka.Kenaikan kadarsumbangan CPFSaya mengalu-alukan kenai-kan 1 peratusan mata yang akandisumbangkan oleh majikan dan disalurkan ke akaun Medisave ba-gi semua golongan pekerja.Kenaikan ini tentu sekali dapatmembantu pekerja menabung ba-gi kos penjagaan kesihatan mere-ka pada masa depan dan saya ber-harap kita dapat menggunakandana Medisave ini bagi mem-bayar premium MediShieldkelak.Namun, saya agak kecewa ke-rana pemerintah masih belummemberi jaminan bahawa sum-bangan majikan ke dana CPFakan dikembalikan atau dinaik-kan kepada 20 peratus, dan se-barang kenaikan kadar sumban-gan CPF wajar disalurkan keakaun Biasa kerana ia tentu sekaliakan membantu golongan ber-pendapatan rendah dan sederha-na untuk membayar ansuran bu-lanan flat HDB mereka.GST Voucher (GSTV) –U-Save Special PaymentSebagai seorang pemilik flat li-ma bilik HDB, saya berasa sangatgembira kerana pemerintah akanmemberikan bayaran khas kepa-da rebat bil api air yang kini dinik-mati oleh para pemilik flat HDB,di samping rebat sedia ada bagibil S&CC majlis bandaran. Wang yang perlu digunakanuntuk membayar bil api air dantong sampah ini dapat kitagunakan bagi sebarang keperluanlain atau menyimpannya sahaja.Namun, saya berharap kita se-mua dapat terus berjimat cermatdan berhemah dalam penggunaanelektrik dan air, agar kita dapatmemanfaatkan sepenuhnya se-barang bantuan pemerintah seper-ti rebat dan pemberian wang tun-ai.Akhir sekali, saya juga me-nyambut baik usaha pemerintahuntuk membantu syarikat kecildan sederhana (SME) mengharun-gi keadaan ekonomi yang men-cabar dan tidak menentu, persain-gan sengit serta pasaran buruhyang ketat melalui pelbagai skimseperti Wage Credit Scheme(WCS), PIC dan rebat Cukai Kor-porat atau Corporate Income Tax(CIT) Rebate.Special Employment Credit(SEC) yang ditingkatkan turutakan membantu warga berusia 50tahun ke atas mendapat danmengekalkan pekerjaan mereka.E MUHAMMAD DZUL AZHAN HAJISAHBANFORUMPastikan tiada rakyat terpinggirLuaskan usaha bina suasana mesra warga tuaSelasa, 25 Februari 2014DEWANI ABBASdewani@sph.com.sgAnak yang jaga ibu bapa turut raih manfaat8 Berita Harian| Selasa, 25 Februari 2014 Wacana PANDANGAN

Dokumen Terkait

Bab I Pendahuluan A Latar Belakang

Bab I Pendahuluan A Latar Belakang

3 contoh pemberitaan tentang perpustakaan yang dimuat dalam.

Contoh Proposal / 21 kali tayang / 37KB

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Kepuasan Pelanggan

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Kepuasan Pelanggan

Nama penyusun saptianipo aprilia safitri nomor induk mahasis.

Contoh Proposal / 69 kali tayang / 958KB

Penerapan Virtual Private Network Menggunakan Mikrotik

Penerapan Virtual Private Network Menggunakan Mikrotik

Sekolah tinggi manajemen informatika bandung 23 agustus 2014.

Contoh Proposal / 26 kali tayang / 2,250KB

Proposal Kegiatan Pasar Malam Bing Pdfsdircom

Proposal Kegiatan Pasar Malam Bing Pdfsdircom

Learn more info for support privacy and cookies advertise he.

Contoh Proposal / 60 kali tayang / 32KB

Nov13 Feb14 Final Ria Sacbinusacid

Nov13 Feb14 Final Ria Sacbinusacid

Bslc gathering welcome party 16 memiliki target untuk memasu.

Contoh Proposal / 21 kali tayang / 5,297KB

Bab I Pendahuluan Eprintsunyacid

Bab I Pendahuluan Eprintsunyacid

1 bab i pendahuluan praktek pengalaman lapangan ppl magang i.

Contoh Proposal / 18 kali tayang / 250KB