Subsidieregeling Esf 2014 2020 Rpa NhnnlKeterangan eBook
Producer GPL Ghostscript 8.15
CreationDate 2014-04-09T16:19:25-04:00
ModDate 2014-04-09T16:19:25-04:00
Title Microsoft Word - Factsheet ESF 2014-2020 (2)
Creator PScript5.dll Version 5.2.2
Author jelle
Pages 3 Page
Ukuran File 564 KB
Dibuka 28 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:13 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

Factsheet subsidieregeling ESF 2014-2020 1 Subsidieregeling ESF 2014-2020 Dit jaar gaat een nieuwe subsidieperiode (2014-2020 ) voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland van start. Het ESF is een van de vijf Europese Stru ctuur en Investeringsfondsen en richt zich in Neder land op het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente Alkmaar kan en zal in haar hoedanigheid van centrumgemeente van de arbeidsmark tregio Noord-Holland Noord de subsidie aanvragen voor 19 gemeenten en 12 scholen voor Prak tijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO). De omvang van het ESF budget is fors minder dan in eerdere jaren: 507 miljoen euro ten opzichte van 83 0 miljoen euro voor de laatste programmaperiode. Hier van is 70% (355 miljoen) bestemd voor de arbeidsmarktregio ’s. Het budget voor de eerste tranche (start 2014) bedr aagt voor de regio Noord-Holland Noord 2.281.000 euro. N aar verwachting zal gemeente Alkmaar de aanvraag namens de regio in oktober 2014 indienen, voor projecten die van oktober 2014 – oktober 2016 zullen lopen. De belangrijkste veranderingen op een rij • De centrumgemeente van de arbeidsmarktregio is verantwoordelijk voor het proces van ESF aanvraag t ot en met einddeclaratie, van zowel de gemeenten in de regio als de scholen voor praktijkgericht onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; • Er wordt gewerkt in drie tranches van tweejarige projecten; • Geen vooraf gereserveerde budgetten per thema en doelgroepen, zoals dat in de vorige periode het gev al was (Actie-A, Actie-J). Er is één budget per arbeid smarktregio beschikbaar voor het brede thema Actieve Inclusie (oftewel re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt); • Van het budget dat door de centrumgemeente wordt aa ngevraagd is 30% geoormerkt voor (ex)leerlingen van PrO/VSO scholen. In de eerste tr anche: 684.000 euro; • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten (50% cofinanciering). • Door het Ministerie SZW wordt gestuurd op realistis ch begroten: indien na controle blijkt dat minder dan 60% van de aangevraagde subsidie is gerealiseer d, wordt het maximale subsidiepercentage teruggebracht naar 40%. Hoe komen we tot een regionale (Noord-Holland Noord ) ESF aanvraag 2014-2020? Uiterlijk tot 31 oktober 2014 kan de eerste ESF aan vraag ter hoogte van maximaal 2.281.000 euro door d e gemeente Alkmaar worden ingediend bij het Agentscha p SZW. De aanvraag bestaat uit een gemeentelijk deel (70% van de middelen) en een PrO/VSO deel (30% van de middelen). Het opstellen van de PrO/VSO aanvraag wordt separaat opgepakt onder leiding van Vereniging PrOWerk. Schematische weergave toedeling ESF middelen aan arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Factsheet subsidieregeling ESF 2014-2020 2 Het Agentschap SZW biedt gemeenten de mogelijkheid om per aanvraag maximaal 5 deel- projecten in te dienen. Ieder deelproject kan bestaan uit een ongelimiteerd aantal subprojecten. Het voordeel van de opdeling in deelprojecten is dat deze een afwijkende projectperiode mogen hebben (uiteraard wel binnen de periode van de beschikking), afzonderlijk (dus sneller) worden gecontroleerd en dat geconstateerde fouten beperkt blijven tot het deelproject: er vindt geen extrapolatie van fouten over de gehele einddeclaratie plaats. Vanuit het Agentschap wordt uitgegaan van een geografische opdeling in deelprojecten, zodat iedere subregio haar eigen couleur locale kan toevoegen aan de activiteiten. Eén deelproject is standaard gereserveerd voor projectl eiding en administratie. De drie subregio’s in Noord-Holland Noord, krijgen mogelijkheid om haar eigen invulling te geven aan d e projecten die opgezet dan wel gecontinueerd worden met ESF middelen. Regionale afstemming en verbinding vindt plaats via het RPA-NHN. De centrum gemeente Alkmaar zal met iedere gemeente die participeert in ESF projecten te zijner tijd samenw erkingsovereenkomsten afsluiten. DP Advies uit Amersfoort ondersteunt ons in het pro ces om tot een gezamenlijke ESF aanvraag te komen. Dit bureau zal de aanvraag en de begroting opstelle n, dusdanig dat voldaan wordt aan de eisen die het Agentschap SZW stelt, zodat de maximale subsidieopb rengst gegenereerd kan worden. In iedere subregio zal een gesprek met DP Advies worden gepland om de voor ESF op te voeren projecten in kaart te brengen. Vooruitlopend op dat gesprek zal in iedere subregio een inventarisatie gemaakt moeten worden van kansrijke ESF projecten. Planning Voor de regionale afstemming over de ESF aanvraag w ordt gebruik gemaakt van de overlegstructuur en planning van het RPA-NHN waarin alle partners van d e arbeidsmarkt zijn vertegenwoordigd. Wanneer Wat mei 2014 Inventarisatie in iedere subregio van subsidiabele activiteiten (huidig en toekomstig) juni 2014 Bijeenkomst in iedere subregio met DP Advies - subregionale keuze voor kansrijke, eenvoudig te verantwoorden projecten juli / augustus 2014 Opstellen regionale ESF aanvraag door DP Advies 04 september 2014 Bespreken ESF aanvraag in Sponsorgroep Van school naar werk RPA-NHN

Factsheet subsidieregeling ESF 2014-2020 3 Wanneer Wat 05 september 2014 Bespreken ESF aanvraag in Sponsorgroep Van uitkerin g naar werk RPA-NHN 08 september 2014 Presentatie ESF aanvraag aan Expertgroep RPA-NHN 17 september 2014 Akkoord Stuurgroep RPA-NHN op ESF aanvraag 30 september 2014 Akkoord college B&W gemeente Alkmaar op ESF aanvraa g uiterlijk 31 oktober 2014 Indiening ESF aanvraag door gemeente Alkmaar bij Agentschap SZW oktober 2014 - oktober 2016 Projectperiode ESF 2014-2020 eerste tranche Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne Bruin, SuBruin@alkmaar.nl of 06-48502008.

Dokumen Terkait

Buku Panduan Mata Kuliah Seminar

Buku Panduan Mata Kuliah Seminar

Pameran ilustrasi komik tipografi poster signage way finding.

Contoh Proposal / 33 kali tayang / 557KB

Program Hibah Kompetisi 2004 Panduan Penyusunan Proposal

Program Hibah Kompetisi 2004 Panduan Penyusunan Proposal

Mempunyai bobot yang berlainan baik dalam penilaian proposal.

Contoh Proposal / 20 kali tayang / 1,075KB

Adm43b Olave Baden Powell Award Syllabus

Adm43b Olave Baden Powell Award Syllabus

Adm43b olave baden powell award syllabus 1 of 4 may 2010 1 i.

Contoh Proposal / 22 kali tayang / 40KB

Acdsee Pdf Image Jicagojp

Acdsee Pdf Image Jicagojp

Kesehatan umum cek kesehatan bu hamil bayi balita usila imun.

Contoh Proposal / 21 kali tayang / 2,353KB

Pameran Perdana Guggenheim Ubs Map Yang Mendapat Pujian

Pameran Perdana Guggenheim Ubs Map Yang Mendapat Pujian

Pameran perdana guggenheim ubs map yang pertimbangan ide dan.

Contoh Proposal / 25 kali tayang / 220KB

Nota Sejarah Tingkatan Tiga Melakahalalhubweeblycom

Nota Sejarah Tingkatan Tiga Melakahalalhubweeblycom

Nota sejarah tingkatan tiga sekolah menengah kebangsaan romp.

Contoh Proposal / 22 kali tayang / 247KB